เมนูหลัก

 

 

ความเป็นมาของอาเซียน

  ความเป็นมาของอาเซียน

 

                   อาเซียนหรือสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Assciation of Southeast Asian Nations หรือ ASEAN) ก่อตั้งขึ้นโดยปฏิญญากรุงเทพ(The Bangkok Declaration ) เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2510โดยมีสมาชิกผู้ก่อตั้ง 5 ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออก-เฉียงใต้ ได้แก่ ไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ และสิงคโปร์ ได้ลงนามใน       
                  
“ปฏิญญากรุงเทพฯ” (Bangkok Declaration) เพื่อจัดตั้งสมาคมความร่วมมือกันในการเพิ่มอัตราการเจริญเติบโต ทางเศรษฐกิจ การพัฒนาสังคม การพัฒนาวัฒนธรรมในกลุ่มประเทศสมาชิก และการธำรงรักษาสันติภาพและความมั่นคง ในพื้นที่และเป็นการเปิดโอกาสให้คลายข้อพิพาทระหว่างประเทศสมาชิกอย่างสันติของระดับภูมิภาคของประเทศต่างๆ ในเอเชีย ในเวลาต่อมาได้มี บูรไนดารุสซาราม  (เข้าเป็นสมาชิกตั้งแต่ 8 มกราคม 2527)สาธารณรัฐสังคมคมนิยมเวียดนาม (เข้าเป็นสมาชิกตั้งแต่ 28 กรกฎาคม 2538) สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (เข้าเป็นสมาชิกตั้งแต่ 23 กรกฎาคม 2540) สหภาพพม่า (เข้าเป็นสมาชิกตั้งแต่ 23 กรกฎาคม 2540) ราชอาณาจักรกัมพูชา (เข้าเป็นสมาชิกตั้งแต่ 30 เมษายน 2542) ตามลำดับทำให้อาเซียนมีสมาชิกครบ 10ประเทศ   

 

คําขวัญอาเซียน


คําขวัญอาเซียน (ASEAN’s motto) คือ

“One Vision, One Identity, One Community”

หรือแปลเปนภาษาไทยคือ

“หนึ่งวิสัยทัศน หนึ่งอัตลักษณ หนึ่งประชาคม” 


                    คําขวัญอาเซียนอาจกลาวไดวาเปนตัวแทนภาพรวมของประชาคมที่สรางความรูสึกรวมกันในประเทศสมาชิก ทั้งนี้คําขวัญอาเซียนสามารถแสดงถึงความรวมมือกันในดานตางๆ เชน ความรวมมือในดานการเมืองความมั่นคง ดานเศรษฐกิจ และดานสังคมวัฒนธรรมของประเทศสมาชิก เปนตน อยางไรก็ตามความรวมมือในดานการเมืองความมั่นคง คือ การรวมมือกันของประเทศสมาชิกเพื่อสรางเสถียรภาพ เชน อาเซียนไดมีความรวมมือกันเปนเขตอาวุธปลอดนิวเคลียรและอาวุธที่มีอานุภาพทําลายลางสูง รวมทั้งการอยูรวมกันอยางสันติ สวนความรวมมือกันในดานเศรษฐกิจ คือ การสงเสริมและสรางตลาดรวมของประเทศสมาชิกโดยสรางตลาดฐานการผลิตเดียวและการเคลื่อนยายตลาดแรงงาน สินคาและบริการ เปนตน ทั้งนี้ ดานสังคมและวัฒนธรรม คือ ความรวมมือในดานการอยูดีกินดีของประชาชนในประเทศสมาชิก ความเขาใจในอัตลักษณของอาเซียน และ การเคารพกันที่หลากหลายของวัฒนธรรมตางๆ และการสรางสังคมที่เอื้ออาทรกันในประเทศสมาชิกใหเปนหนึ่งเดียวกัน โดยทั้งหมดนี้อยูบนพื้นฐานที่ประเทศสมาชิกจะคิดและดําเนินการรวมกันสูประชาคมอาเซียนดังคําขวัญของอาเซียน

 

ตราสัญญลักษณ์

 

 

 

ธงของอาเซียน

 

 

 

ความหมายของธงและสัญลักษณ์

 

 

 

 

 

                         รูปรวงข้าวสีเหลืองบนพื้นสีแดงล้อมรอบด้วยวงกลมวีขาวและสีน้ำเงินรวงข้าว 10 ต้น มัดรวมกันไว้ หมายถึง ประเทศสมาชิกรวมกันเพื่อมิตรภาพและความเป็นน้ำหนึ่งในเดียวกันพื้นที่วงกลม สีแดง สีขาว และน้ำเงิน ซึ่งแสดงถึงความเป็นเอกภาพ มีตัวอักษรคำว่า “asean” สีน้ำเงิน อยู่ใต้ภาพรวงข้าวอันแสดงถึงความมุ่งมั่นที่จะทำงานร่วมกันเพื่อความมั่นคง สันติภาพ เอกภาพ และความก้าวหน้าของประเทศสมาชิกอาเซียน

 

                         สีน้ำเงิน หมายถึง สันติภาพและความมั่นคง
                         สีแดง หมายถึง ความกล้าหาญ และความก้าวหน้า
                         สีขาว หมายถึง ความบริสุทธิ์
                         สีเหลือง หมายถึง ความเจริญรุ่งเรือง
 

                    ที่มา : http://www.nwvoc.ac.th/asean/asean3.html