เมนูหลัก

 

 

ความเป็นมา

ความเป็นมา

 

 

 

                    อาเซียนจัดตั้งสำนักเลขาขึ้นเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2519 หลังการลงนามในข้อตกลงการจัดตั้งสำนักเลขาธิการอาเซียน ที่กรุงจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซีย ต่อมาในวันที่ พฤษภาคม 2524 รัฐบาลอินโดนีเซียได้มอบอาคารทางตอนใต้ของกรุงจาการ์ตาเพื่อใช้เป็นสำนักงาน ใหญ่ของสำนักเลขาธิการอาเซียน อาคารดังกล่าวถูกใช้เป็นสำนักงานใหญ่ถาวรของอาเซียนนับตั้งแต่นั้น

               

                    สำนักเลขาธิการอาเซียน ทำหน้าที่เป็นหน่วยงานประสานความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกทั้ง ๑๐ ประเทศ และระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนกับประเทศคู่เจรจาของอาเซียน โดยมีเลขาธิการอาเซียน (ASEAN Secretary-General) เป็นหัวหน้าสำนักงาน ผู้ดำรงตำแหน่งคนปัจจุบันเป็นคนไทย คือ ดร. สุรินทร์ พิศสุวรรณ ซึ่งมีวาระดำรงตำแหน่ง ๕ ปี (ค.ศ. ๒๐๐๘ – ๒๐๑๒)

 

                    สำนักเลขาธิการอาเซียน จัดตั้งขึ้นตามข้อตกลงที่ลงนามโดยรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน ในระหว่างการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ ๑ ในปี ๒๕๑๙ เพื่อทำหน้าที่ประสานงานและดำเนินงานตามโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ของสมาคมอาเซียน และเป็นศูนย์กลางในการติดต่อระหว่างสมาคมอาเซียน คณะกรรมการ ตลอดจนสถาบันต่าง ๆ และรัฐบาลของประเทศสมาชิก

 

                    สำนักเลขาธิการอาเซียน ตั้งอยู่ที่กรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย โดยมีหัวหน้าสำนักงาน เรียกว่า "เลขาธิการอาเซียน” ซึ่งเลขาธิการอาเซียนคนแรก คือ H.R. Dharsono ประเทศอินโดนีเซีย ดำรงตำแหน่งระหว่างวันที่ ๗ มิถุนายน ค.ศ.๑๙๗๖ ถึงวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ค.ศ. ๑๙๗๘ สำหรับเลขาธิการอาเซียน คนปัจจุบัน คือ ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ ประเทศไทย ดำรงตำแหน่งระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ค.ศ.๒๐๐๘ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ค.ศ.๒๐๑๒