เมนูหลัก

 

 

บทบาทและหน้าที่

บทบาทและหน้าที่

 

                   เลขาธิการอาเซียน (Secretariat-General) เป็นหัวหน้าสำนักเลขาธิการอาเซียน (ASEAN Secretariat) ซึ่งตั้งอยู่ที่กรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซียมีหน้าที่กำกับดูแลงานของอาเซียนในภาพรวม อำนวยความสะดวก ดูแลความคืบหน้าในการดำเนินงานตามความตกลงและข้อตัดสินใจของอาเซียนเสนอรายงานประจำปีเกี่ยวกับงานและข้อคิดเห็นของอาเซียน เข้าร่วมการประชุมกับประเทศคู่เจรจาตามแนวนโยบายที่ได้รับความเห็นชอบ และตามอำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายและเป็นผู้แทน (representative) ของอาเซียนในเวทีระหว่างประเทศ  

 

                   เลขาธิการอาเซียนได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมสุดยอดอาเซียน (ASEAN Summit) จากการเสนอชื่อของประเทศที่มีสิทธิในการเสนอชื่อผู้สมัครใช้หลักการเวียนตามตัวอักษร ภาษาอังกฤษของประเทศสมาชิก เลขาธิการอาเซียนจะดำรงตำแหน่งได้เพียง 1 สมัยและไม่สามารถต่ออายุได้ (non-renewable term) มีระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง 5 ปี ทั้งนี้ ในช่วงปี 2556-2560 (ค.ศ. 2013-2017) นายเล เลือง มินห์ (Le Luong Minh) จากเวียดนามดำรงตำแหน่งเลขาธิการอาเซียนต่อจาก ดร. สุรินทร์ พิศสุวรรณ ของไทย ซึ่งดำรงตำแหน่งในช่วงปี 2551-2555 (ค.ศ. 2008-2012)