เมนูหลัก

 

 

จ.เชียงราย จัดงานแถลงผลงานของจังหวัดเชียงรายในรอบปี ต่อสื่อมวลชน

            

          วันที่ 9 กันยายน 2558 เวลา 10.00 น. ณ ห้องดอยตุง 1 โรงแรมดุสิตไอส์แลนด์รีสอร์ท จังหวัดเชียงราย นายพงษ์ศักดิ์ วังเสมอ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในการแถลงผลงานของจังหวัดเชียงรายต่อสื่อมวลชน ภายใต้หัวข้อ "มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน คืนความสุขให้คนในจังหวัดเชียงราย" เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานการดำเนินงานของจังหวัดในการพัฒนา แก้ไขปัญหาบรรเทาความเดือดร้อน และสร้างประโยชน์สุขให้แก่ประชาชนในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา โดยมี พล.ต.พิศาล นาคผจญ ผู้บัญชาการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดทหารบกเชียงราย (กกล.รส.จทบ.ชร.) ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ หัวหน้าส่วนราชการ และสื่อมวลชนจากหลายสำนัก เข้าร่วม

          ซึ่งทางจังหวัดได้นำเสนอผลงานที่โดดเด่นและสอดคล้องกับนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ทั้ง 11 ด้านและวาระของกระทรวงมหาดไทย 8 วาระ อาทิการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ การรักษาความมั่นคง การลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมและสร้างโอกาสเข้าถึงการบริการของรัฐ การศึกษา เป็นต้น