เมนูหลัก

 

 

ผวจ.เชียงราย เยี่ยมเยือนมณฑลยูนนาน ประเทศจีน กระชับความสัมพันธ์

          1443502990732.jpg (1280×960)      1443502038727.jpg (1280×720)

นายพงษ์ศักดิ์ วังเสมอ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย หัวหัวหน้าคณะเดินทาง พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เดินทางไปราชการการต่างประเทศชั่วคราว เพื่อเยี่ยมเยือนมณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน ในระหว่างวันที่ 19 - 22 กันยายน 2558 ภายใต้โครงการความร่วมมือจังหวัดเชียงรายกับประเทศเพื่อนบ้านเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 2558 เพื่อสร้างสัมพันธไมตรี แลกเปลี่ยนข้อมูลความก้าวหน้า อาทิ การเชื่อมโยงทางคมนาคมโดยเฉพาะเส้นทาง R3A การขยายความร่วมมือทางการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยว โดยมี นายเฉิน ห่าว ผู้ว่าการมณฑลยูนนาน นาย เกา ชูซุน รองผู้ว่าการมณฑลยูนนาน ให้การต้อนรับ

       1443502966167.jpg (1280×960)   1443502962638.jpg (1280×960)   1443502979395.jpg (1280×960)

แต่เดิมจังหวัดเชียงราย ได้มีการลงนามการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้อง ระหว่างมณฑล ยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน และจังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2543 ที่กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อส่งเสริมความเข้าใจและมิตรภาพระหว่างประชาชนของทั้งสองประเทศ ตลอดจนส่งเสริมและขยายความร่วมมือฉันท์มิตรระหว่างมณฑลยูนนานและจังหวัดเชียงราย

ในการนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ได้กล่าวถึงเรื่องเขตพัฒนาเศรษฐกิจ และได้เชิญชวนนักลงทุนจากประเทศจีนเข้าลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเชียงราย ว่า "รัฐบาลได้มีนโยบายส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียนซึ่งกำหนดให้มีการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ โดยเริ่มจากการพัฒนาด่านการค้าชายแดนและโขงข่ายคมนาคมขนส่งบริเวณประตูการค้าหลักของประเทศ คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.) ได้มีประกาศกำหนดพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ จำนวน 10 พื้นที่ โดยพื้นที่จังหวัดเชียงราย กนพ.ได้กำหนดให้ 21 ตำบล 3 อำเภอ ได้แก่ อำเภอแม่สาย อำเภอเชียงแสน และอเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย เป็น “เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชียงราย”

รูปแบบของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษทั้ง 3 พื้นที่ เน้นการค้าชายแดน การท่องเที่ยวและการบริการโลจิสติกส์ อำเภอเชียงของ รูปแบบกิจกรรมหลัก ได้แก่ พัฒนาพื้นที่ชายแดนเชียงของ-ห้วยทราย ให้เป็นเขตปลอดภาษี ปรับปรุงตลาดการค้าชายแดนให้ทันสมัย พัฒนาศูนย์บริการนักท่องเที่ยว ศูนย์ขนส่งมวลชน ท่าเรือเพื่อการท่องเที่ยว และศูนย์โลจิสติกส์การขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ อำเภอเชียงแสน รูปแบบกิจกรรมหลัก ได้แก่ พัฒนาพื้นที่ชายแดน เชียงแสน-ต้นผึ้ง ให้เป็นเชตปลอดภาษี ปรับปรุงภูมิทัศน์ตลาดการค้าชายแดน พัฒนาท่าเรือเพื่อการท่องเที่ยว พื้นที่ Free Port และศูนย์ขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบเพื่อเชื่อมโยงการขนส่งทางถนนและทางน้ำ อำเภอแม่สาย รูปแบบกิจกรรมหลัก ได้แก่ พัฒนาพื้นที่ชายแดนแม่สาย-ท่าขี้เหล็ก ให้เป็นเขตการค้าปลอดภาษี ปรับปรุงภูมิทัศน์ตลาดการค้าชายแดน พัฒนาศูนย์บริการนักท่องเที่ยว ศูนย์ขนส่งมวลชนด้วยรถ Shuttil Bus ศูนย์อาหาร โรงแรม และศุนย์ประชุมและแสดงสินค้าระดับนานาชาติ

กิจการเป้าหมาย สำหรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเชียงราย จำนวน 10 กิจการ ได้แก่ (1) อุตสาหกรรมการเกษตร ประมงและกิจการที่เกี่ยวข้อง (2) อุตสาหกรรมสิ่งทอ เครื่องนุ่งห่มและเครื่องหนัง (3) อุตสาหกรรมผลิตเครื่องเรือน (4) อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ (5) การผลิตเครื่องมือแพทย์ (6) การผลิตพลาสติก (7) การผลิตยา (8) กิจการโลจิสติกส์ (9) นิคมหรือเขตอุตสาหกรรม และ(10) กิจการเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว

จังหวัดเชียงรายได้กำหนดตั้งศูนย์บริการเบ็กเสร็จด้านการลงทุน (OSS) ไว้รวม 4 จุด (ศาลากลางจังหวัด 1 จุด ที่ว่าการอำเภอ 3 จุด) ปัจจุบันได้ทำการเปิดศูนย์ฯจำนวน 1 จุด ณ ศาลากลางจังหวัดเชียงรายแล้ว โดยศูนย์ฯจะให้บริการและอำนวยความสะดวกแก่นักลงทุนหรือผู้มาติดต่อ ทั้งในการดำเนินธุรกิจ คำแนะนำต่างๆ ในเรื่องพื้นที่ที่เหมาะสม กิจการเป้าหมาย รวมทั้งข้อมูลอื่นๆ สำหรับที่ว่าการอำเภออีก 3 จุด อยู่ระหว่างการเตรียมการ จึงขอประชาสัมพันธ์ ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดเชียงรายให้ทราบโดยทั่วกัน และขอเชิญชวนนักลงทุนชาวจีนผู้ที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้. "