เมนูหลัก

 

 

การประชุมสัมมนา “เขตเศรษฐกิจพิเศษเชียงราย เตรียมความพร้อมสู่ AEC”

       

 

          เมื่อวันที่ 25 - 27 พฤศจิกายน 2558 ที่ผ่านมา นายบุญส่ง เตชะมณีสถิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิดงาน การประชุมสัมมนา “เขตเศรษฐกิจพิเศษเชียงราย เตรียมความพร้อมสู่ AEC” ณ ห้องเชียงรุ้ง โรงแรมเวียงอินทร์ จังหวัดเชียงราย โดยจังหวัดเชียงรายร่วมกับศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติเชียงแสน คณะกรรมการเพื่อโครงการสี่เหลี่ยมเศรษฐกิจ และหอการค้าจังหวัดเชียงราย จัดงานขึ้นภายใต้โครงการความร่วมมือจังหวัดเชียงรายกับประเทศเพื่อนบ้านเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 2558 กิจกรรมสนับสนุนการขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเชียงราย ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เป็นการสนับสนุนให้เกิดจับคู่ธุรกิจการค้า การลงทุนใหม่ๆ ภายใต้การขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเชียงราย มีการออกบูทแสดงสินค้าของทางภาคเอกชนกว่า 15 บูท รวมทั้งเพื่อประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ ให้กับประชาชน นักลงทุน เอกชนและผู้ที่สนใจเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเชียงรายกว่า 350 คน พร้อมทั้งได้เชิญผู้เข้าร่วมประชุม เดินทางไปศึกษาดูงานในพื้นที่ของเขตเศรษฐกิจพิเศษเชียงราย ณ ด่านศุลกากรแม่สาย ,ด่านศุลกากรเชียงแสน ,ท่าเรือพาณิชย์เชียงแสน ,ด่านศุลกากรเชียงของ และนั่งเรือชมทัศนียภาพเส้นทางการค้า การคมนาคมชายแดน ตามเส้นทางแม่น้ำโขง