เมนูหลัก

 

 

มหาดไทย นำผู้ว่าฯ 11 จังหวัด เข้าร่วมประชุมเพื่อการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจ ณ ประเทศจีน

                             

          นายไมตรี อินทุสุต รองปลัดกระทรวงมหาดไทย นำคณะผู้ว่าราชการจังหวัด 11 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดเชียงราย พะเยา ตาก พิษณุโลก สระแก้ว ตราด กาญจนบุรี หนองคาย ขอนแก่น นครพนม มุกดาหาร และเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมระดับรัฐมนตรีในเวทีหารือเพื่อการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจ ครั้งที่ 7 และการประชุมเวทีหารือระดับผู้ว่าราชการจังหวัด (GMS Governor’s Forum) ภายใต้แผนงาน GMS ในวันที่ 10 – 11 มิ.ย. 2558 ณ เมืองคุณหมิง มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยสาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นเจ้าภาพในการประชุมดังกล่าว

          ทั้งนี้โครงการ GMS (Greater Mekong Subregion) เป็นความร่วมมือทางเศรษฐกิจของประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง 6 ประเทศ ประกอบด้วย ไทย พม่า ลาว กัมพูชา เวียดนาม และจีนตอนใต้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการขยายตัวด้านอุตสาหกรรม การเกษตร การค้า การลงทุนและบริการ เพื่อให้เกิดการจ้างงาน, ยกระดับการครองชีพ, การถ่ายทอดเทคโนโลยีและการศึกษาระหว่างกัน, การใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่ส่งเสริมกันอย่างมีประสิทธิภาพ และช่วยเพิ่มขีดความสามารถและโอกาสการแข่งขันในเวทีการค้าโลก

          โดยประเทศไทยได้เร่งรัดให้เกิดการพัฒนาที่สอดคล้องกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปลายปี พ.ศ. 2558 และสอดคล้องกับกรอบความร่วมมือของกลุ่ม GMS โดยการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษขึ้น เพื่อสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการค้าชายแดน ส่งเสริมการลงทุน การให้สิทธิประโยชน์แก่ผู้ลงทุน การจัดเตรียมความพร้อมด้านพื้นที่ ด้านสาธารณูปโภค และด้านการคมนาคมขนส่ง Logistic