เมนูหลัก

 

 

การประชุมกองอำนวยการปฏิบัตินโยบายชายแดนไทยกับเพื่อนบ้าน สัญจร ครั้งที่ 2/58 ณ จังหวัดเชียงราย

                            

          เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2558 เวลา 10.30 น. พลโท บุญชู เกิดโชค เจ้ากรมกิจการชายแดนทหารกองบัญชาการกองทัพไทย/เลขานุการกองอำนวยการปฏิบัตินโยบายชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน และ นายพงษ์ศักดิ์ วังเสมอ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย/ผู้อำนวยการศูนย์สั่งการชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน ด้านลาว/พม่า จังหวัดเชียงราย เป็นประธานร่วมในการประชุม กอ.นชท.สัญจร ครั้งที่ 2/2558 ณ ห้องเชียงรุ้ง โรงแรมเวียงอินทร์ โดยมี ผู้แทนส่วนราชการ ตลอดจน ภาคเอกชน รวมทั้งหน่วยงานด้านความมั่นคงในพื้นที่เข้าร่วมประชุม

             

           การประชุม กอ.นชท.สัญจร เป็นกิจกรรมหนึ่งของ กอ.นชท. มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อนำส่วนราชการในระดับนโยบายไปบูรณาการดำเนินการกับศูนย์สั่งการชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน สำหรับการประชุม กอ.นชท.สัญจร ครั้งที่ 2/2558 ในครั้งนี้เป็นการนำผู้แทนส่วนราชการในระดับนโยบายจากส่วนกลางที่เกี่ยวข้องกับเขตพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ เช่น สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงแรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนักตรวจคนเข้าเมือง กรมศุลกากร และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เดินทางไปบูรณาการ การดำเนินการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ กับจังหวัดเชียงราย ตามนโยบายผู้บัญชาการทหารสูงสุด/ผู้อำนวยการปฏิบัตินโยบายชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน ในเรื่องการสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลและ คสช. ให้เป็นรูปธรรมโดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 

          ทั้งนี้ ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาแนวทางการดำเนินการแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเชียงราย อาทิ ปัญหาการบริหารงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ การขับเคลื่อนศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านการลงทุน (OSS) การจัดหาที่ดินและการบังคับใช้ผังเมืองรวมของจังหวัดนอกจากนั้นผู้แทนส่วนราชการในระดับนโยบายจากส่วนกลางยังได้ให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษแก่จังหวัดเชียงรายอีกด้วย

         อนึ่ง การประชุม กอ.นทช.สัญจร เป็นการประชุม ครั้งที่ 2 ของปีงบประมาณ 2558 โดยครั้งแรกเป็นการนำผู้แทนจังหวัดเชียงราย หนองคาย นารพนม นราธิวาส และกาญจนบุรี ซึ่งเป็นจังหวัดที่จัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษระยะที่สองเข้าร่วมประชุมและศึกษาดูงาน ณ เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก เมือเดือนเมษายนที่ผ่านมา

      ื