เมนูหลัก

 

 

จ.เชียงราย จัดประชุมสัมมนา ”กิจกรรมข้าราชการรุ่นใหม่ ใส่ใจเรื่องอาเซียน”

จังหวัดเชียงราย เพิ่มศักยภาพและความรู้ให้แก่ข้าราชการรุ่นใหม่ ใส่ใจเรื่องอาเซียน  

          จังหวัดเชียงราย เพิ่มศักยภาพเสริมความรู้ให้แก่ ”ข้าราชการรุ่นใหม่ ใส่ใจเรื่องอาเซียน” เพื่อพัฒนาและขับเคลื่อนให้จังหวัดเชียงรายได้เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558
          เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2558 ที่โรงรมโพธิ์วดล รีสอร์ท แอนด์สปา ตำบลริมกก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย นายนักปราชญ์ ไชยนนท์ หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์ สำนักงานจังหวัดเชียงราย กล่าวว่า กิจกรรม”ข้าราชการรุ่นใหม่ ใส่ใจเรื่องอาเซียน” ภายใต้โครงการรณรงค์และให้ความรู้เพื่อเตรียมความพร้อมของประชาชนก้าวสู่ประชาคมอาเซียน ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนใน 3 เสาหลัก ทั้งประชาคาการเมืองและความมั่งคงอาเซียน ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และประชาสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน นอกจากนี้ยังมีกรอบความร่วมมืออาเซียนบวกสาม (ASEAN+3) จีน เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น และ อาเซียนบวกหก (ASEAN+6) ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ อินเดีย ซึ่งจะทำให้เกิดความเชื่อมโยงและเป็นตลาดเศรษฐกิจที่ใหญ่แห่งหนึ่งของโลกอีกด้วย
          สำหรับข้าราชการรุ่นใหม่ที่เข้าร่วมเสวนาและร่วมรับฟังการเตรียมความพร้อมของประชาชนก้าวสู่ประชาคมอาเซียนครั้งนี้ มีวิทยากรให้ความรู้จากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเชียงราย ประกอบด้วย ผ.ศ.ดร.ณัฐพรพรรณ อุตมา และ อ.สุพรรณิการ์ ขวัญเมือง บรรยายในหัวข้อ “การใช้ชีวิตให้พร้อมกับยุคโลกาภิวัตน์ และการเปลี่ยนแปลง” ดร.ภูมิพัฒน์ มิ่งมาลัยรักษ์ บรรยายในหัวข้อ “การปรับตัวของข้าราชการเพื่อพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน”ทั้งนี้ เพื่อเป็นการขับเคลื่อนจังหวัดเชียงรายก้าวสู่ประชคมอาเซียน 2558 สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน กระตุ้นให้ประชาชนจังหวัดเชียงรายทุกภาคส่วนตื่นตัวและเตรียมความพร้อมรับมือกับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น และปรับตัวเป็นประชากรของประชาคมอาเซียนอีกด้วย

 

ขอบคุณ ภาพและแหล่งข่าว : นายกังวาล ปริมา https://www.facebook.com/gungwan.prima?fref=nf&pnref=story