เมนูหลัก

 

 

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก (OSM) ศึกษาดูงานและรับฟังบรรยายพิเศษ เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเชียงราย

  

 

เช้าวันที่ 31 สิงหาคม 2558 นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วย คณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก (OSM) หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง จากจังหวัดชลบุรี ระยอง ตราด และจันทบุรี เดินทางมาศึกษาดูงาน  ที่จังหวัดเชียงราย พร้อมรับฟังบรรยายพิเศษเรื่อง “การเตรียมความพร้อมและการรับมือผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการเปิดประชาคมอาเซียน และการเตรียมความพร้อมในการเปิดเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน” ณ ห้องจอมกิตติ ศาลากลางจังหวัดเชียงราย ภายใต้ดครงการพัฒนาบุคลากรกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ปีงบประมาณ พ.ศ.2558

ในการนี้ จ.เชียงราย โดย นายกมล ธิฉลาด  หัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 และ นายนักปราชญ์ ไชยานนท์ หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงราย ให้การต้อนรับคณะเดินทางฯ พร้อมทั้งได้ให้ข้อมูลอันเป็นประโยชน์และบรรยายสรุปเกี่ยวกับการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเชียงราย ศักยภาพ โครงสร้างพื้นฐาน การบริหารจัดการพื้นที่ รวมถึงแนวทางการดำเนินการทั้งในปัจจุบันและในอนาคต