เมนูหลัก

 

 

จ.เชียงราย จัดประชุมสัมมนา “กิจกรรมการสร้างความรู้ ความเข้าใจ เรื่องกรอบความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ”

    

จังหวัดเชียงราย เตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ตามนโยบายของรัฐบาล ในการส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน ทั้งการเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจ การค้าการลงทุน การสร้างความเช้าใจกับประชาชนและขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน

เมื่อวันที่ 1 และ 2 กันยายน 2558 โดยกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด จังหวัดเชียงรายจัดการประชุมสัมมนา “กิจกรรมการสร้างความรู้ ความเข้าใจ เรื่องกรอบความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ” ภายใต้โครงการรณรงค์และให้ความรู้เพื่อเตรียมความพร้อมของประชาชนก้าวสู่ประชาคมอาเซียน ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ณ โรงแรมลักษวรรณ รีสอร์ท แอนด์สปา อำเภอเมืองเชียงราย โดยมี ส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการ OTOP ผู้ประกอบ SMEs ทั้งรายใหม่และรายเก่า เข้าร่วมประชุมอย่างคับคลั่ง

 ในการนี้ได้รับเกียรติจากท่านวิทยากร มาบรรยาย ดร.ภูมิพัฒน์ มิ่งมาลัยรักษ์ อาจารย์จากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง กรอบความร่วมมือด้านเศรษฐกิจอาเซียนและการปรับตัว  คุณประวิทย์ จิตนราพงศ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บ.แบล็คแคนย่อน เรื่อง สูตรสำเร็จของการพัฒนาและขยายธุรกิจสู่ตลาดอาเซียน คุณสิริลักษณ์ มาลานิยม สนง.บริหารมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน กระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การยื่นขอรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน เพื่อการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการผลิตภัณฑ์ชุมชน และ ม.ล.คฑาทอง ทองใหญ่ ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการออกแบบและนวัตกรรมเพื่อการค้า กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กลยุทธ์ในการสร้างแบรนด์ประเทศ เพื่อเพิ่มมูลค่า