เมนูหลัก

 

 

การสัมมนา "เขตเศรษฐกิจพิเศษเชียงราย คนในพื้นที่แม่สาย เชียงแสน และเชียงของ ได้อะไร"

     IMG_20151008_133126.jpg (4001×3001)      IMG_20151009_114234.jpg (4096×3072)

จังหวัดเชียงราย ร่วมกับ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรมสนับสนุนการขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเชียงราย การประชุมสัมมนากลุ่มย่อยระดับอำเภอ จำนวน 2 วัน ในหัวข้อ "เขตเศรษฐกิจพิเศษเชียงราย คนในพื้นที่แม่สาย และเชียงแสน ได้อะไร" ในวันพฤหัสบดีที่ 8 ตุลาคม 2558 ณ โรงแรมแม่โขงเดลต้า อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย และหัวข้อ "เขตเศรษฐกิจพิเศษเชียงราย คนในพื้นที่เชียงของได้อะไร" ในวันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม 2558 ณ โรงแรมเชียงของทีค การ์เด้น อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

กิจกรรมดังกล่าว อยู่ภายใต้โครงการความร่วมมือจังหวัดเชียงรายกับประเทศเพื่อนบ้าน เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 2558 วัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงภาพรวมเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเชียงราย และรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วนในพื้นที่อำเภอแม่สาย เชียงแสน และเชียงของ

1444296179335   IMG_20151008_094055  IMG_20151008_095349   IMG_20151008_093907                                      : 8 ต.ค.58 โรงแรมแม่โขงเดลต้า อ.แม่สาย

IMG_20151009_101125  IMG_20151009_104755  IMG_20151009_100837  IMG_20151009_104805                                      : 9 ต.ค.58 โรงแรมเชียงของทีค การ์เด้น อ.เชียงของ