เมนูหลัก

 

 

นิทรรศการพิพิธอาเซียน “A Journey Through ASEAN ภาค 5” เตรียมพร้อมสู่โค้งสุดท้าย.

 

 

     สำนักงานอุทยานการเรียนรู้ (TK park) ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ สถานทูตจากประเทศสมาชิกอาเซียน สมาคมอาเซียน-ประเทศไทย ได้แถลงข่าวเปิดตัวนิทรรศการ “พิพิธอาเซียน...A Journey Through ASEAN ภาค 5” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 20 พฤษภาคม - 14 มิถุนายน พ.ศ. 2558 ณ อุทยานการเรียนรู้ TK park ชั้น 8 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์

               

นิทรรศการพิพิธอาเซียน “A Journey Through ASEAN ภาค 5” เกิดขึ้นภายใต้แนวคิด “The Final Call อาเซียน...โค้งสุดท้ายจุดหมายเดียวกัน”    โดยมีจุดประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักถึงความพร้อมของคนไทยต่อการเป็นประชากรในประชาคมอาเซียน หรือความพร้อมต่อการเป็นคนที่อาเซียนต้องการ ได้แก่ การมีทักษะพื้นฐานอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานเช่น ทักษะการคำนวณ ทักษะด้านภาษา มีความเป็นมืออาชีพมีความรับผิดชอบและเห็นคุณค่าต่อสิ่งที่ทำ และเป็นผู้ที่สามารถปรับตัวและมีใฝ่รู้ตลอดชีวิต เพื่อให้เกิดการพัฒนาศักยภาพของตนเอง รวมไปถึงการพัฒนาประเทศและภูมิภาคให้มีความแข็งแกร่งสำหรับเวทีในระดับโลกได้

นายอารยะ มาอินทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ และรักษาการผู้อำนวยการสำนักงานอุทยานการเรียนรู้ กล่าวว่าสำนักงานอุทยานการเรียนรู้สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ได้จัดนิทรรศการพิพิธอาเซียน A Journey Through ASEAN ครั้งแรกในปีพ.ศ. 2554 เพื่อนำเสนอข้อมูลความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนผ่านนิทรรศการ กิจกรรม และสื่อการเรียนรู้ที่หลากหลาย

               

“จากการตื่นตัวด้านด้านการเรียนรู้เกี่ยวกับอาเซียน ทำให้เกิดการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องในทุกปี และได้รับการตอบรับจากประชาชน องค์กร หน่วยงานต่างๆอย่างดีเยี่ยม ทั้งนี้ตลอดระยะเวลาการจัดนิทรรศการพิพิธอาเซียน A Journey Through ASEAN ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2554-2557 ได้มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้กว่า 7,000 คน

 

นอกจากนี้นิทรรศการดังกล่าวยังได้ขยายผล โดยการเผยแพร่ความรู้ในรูปแบบต่างๆ ได้แก่ การจัดนิทรรศการพิพิธอาเซียนสัญจร ณ แหล่งเรียนรู้เครือข่ายของอุทยานการเรียนรู้ การจัดค่ายอาเซียน การอบรมเครือข่ายครูและบรรณารักษ์เพื่อพัฒนาแนวคิดในการสร้างกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ด้านอาเซียน การพัฒนาสื่อการเรียนรู้ต่างๆ ซึ่งชุดนิทรรศการ กิจกรรม และสื่อการเรียนรู้เกี่ยวกับอาเซียน ได้เผยแพร่ไปยังเด็ก เยาวชน ประชาชน รวมถึงครูและบรรณารักษ์กว่า 1,000,000 คนทั่วประเทศ

 

หวังเป็นอย่างยิ่งว่านิทรรศการและกิจกรรมพิพิธอาเซียนครั้งที่ 5 นี้ จะเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมสร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ เพื่อเตรียมความพร้อมให้เด็ก เยาวชน และประชาชนไทยให้พร้อมก้าวสู่การเป็นประชากรของอาเซียนในอนาคตอันใกล้นี้”

 

โดยภายในงานประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆ ที่เน้นการเพิ่มทักษะและองค์ความรู้ การสร้างความตระหนักสำหรับเด็กและเยาวชน เพื่อเตรียมความพร้อมของตัวบุคคลสู่การเป็นคนของอาเซียน เช่น กิจกรรมเชิงปฏิบัติการที่นำเสนอความรู้ต่างๆ ในรูปแบบการ์ดเกมส์ รวมไปถึงกิจกรรมทดสอบความพร้อมของการเป็นคนของอาเซียนผ่านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ นอกจากนี้ยังมีการแสดงดนตรี TK park Music Ed.2015: ASEAN Melodies เรียนรู้อาเซียนด้วยภาษาของตัวโน้ต , การเสวนา Inspired by Idol ที่เผยภาพมุมมองต่ออาเซียนในรูปแบบต่างๆ ผ่านสายตาของคนรุ่นใหม่ และการฉายภาพยนตร์น่าสนใจในจากประเทศสมาชิกอาเซียน

 

นอกจากนี้ในส่วนนิทรรศการยังมีเนื้อหาแปลกใหม่เน้นประเด็น “คนแบบไหนที่อาเซียนต้องการ?”ผ่านรูปแบบการนำเสนอที่ทุกคนสามารถมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ได้ อาทิ  “10” เรื่องสะกิดใจ คนไทย รู้ แล้ว ลุย ! ที่คัดสรรเรื่องต่างๆที่น่าสนใจมาเผยแพร่ เช่น โอกาสทางการศึกษาต่อ ไทยไปนอก นอกเข้าไทย , อาชีพที่ทำงานได้อย่างเสรีในอาเซียน และกฎหมายใหม่ที่เอื้อต่อการทำงาน ,AEC ขยายธุรกิจ SMEs ให้ไปไกลยิ่งขึ้น ทั้งธุรกิจอุปโภคและบริโภค ,การค้าชายแดน โอกาสทองของคนต่างจังหวัด ,สินค้าเด่นดังของอาเซียนที่ตีตลาดไปยังภูมิภาคอื่น ๆ เป็นต้น