เมนูหลัก

 

 

ไทย เจ้าภาพจัดประชุมเชิงวิชาการด้านแรงงานระดับรัฐมนตรีประเทศเพื่อนบ้าน กระชับสัมพันธ์ กัมพูชา

กระทรวงแรงงานกระชับความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน จัดประชุมเชิงวิชาการด้านแรงงานระดับรัฐมนตรีกับกัมพูชา ลาว เมียนมา ไทย และเวียดนาม (CLMTV) เปิดเวที แลกเปลี่ยนแนวคิดประสบการณ์พัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน สร้างกลไกป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน ประสานความร่วมมือด้านแรงงาน สู่การพัฒนาแรงงานระดับภูมิภาคในอนาคต มั่นใจ สามารถสร้างกรอบความร่วมมือฯ ได้อย่างยั่งยืน กำหนดเป็นการประชุมประจำปีหมุนเวียนเป็นประเทศเจ้าภาพ

เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2558 นางสาวพรรณี ศรียุทธศักดิ์ รองปลัดกระทรวงแรงงาน กล่าวในโอกาสเป็นประธานการประชุมคณะทำงานจัดการประชุมความร่วมมือเชิงวิชาการด้านแรงงานระดับรัฐมนตรีกับประเทศเพื่อนบ้าน ฝ่ายสารัตถะ ณ ห้องประชุมประสงค์ รณะนันท์ ชั้น 5 อาคารกระทรวงแรงงานว่า กระทรวงแรงงานกำหนดจะดำเนินโครงการประชุมความร่วมมือเชิงวิชาการด้านแรงงานระดับรัฐมนตรีกับประเทศเพื่อนบ้าน ช่วงปลายเดือนสิงหาคม 2558 สืบเนื่องจาก พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มีนโยบายเร่งด่วนที่จะแก้ไขปัญหาขาดแคลนแรงงาน ซึ่งประเทศไทยจำเป็นต้องรับแรงงานจากประเทศเพื่อนบ้านเข้ามาลดปัญหาดังกล่าว แต่แรงงานจากประเทศเพื่อนบ้านเหล่านี้ส่วนใหญ่เป็นผู้ลักลอบเข้าเมืองและทำงานอย่างไม่ถูกกฎหมาย รัฐบาลโดยกระทรวงแรงงานได้พยายามแก้ไขปัญหาโดยการขึ้นทะเบียนและปรับสถานภาพแรงงานเหล่านี้ให้สามารถทำงานอยู่ในประเทศไทยได้ชั่วคราวอย่างถูกต้องตามกฎหมาย รวมทั้งจัดระบบการนำเข้าแรงงานต่างชาติอย่างเป็นระบบพร้อมกันนี้กระทรวงแรงงานมีเป้าหมายที่จะก้าวไป ว่าจะทำอย่างไรให้แรงงานที่จะเข้ามามีจำนวนที่เหมาะสมและพอดีกับความต้องการของสถานประกอบกิจการ ที่สำคัญคือต้องไม่ส่งผลกระทบต่อทางด้านความมั่นคงของประเทศและวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนไทย

การจัดประชุมความร่วมมือเชิงวิชาการด้านแรงงานระดับรัฐมนตรีกับประเทศเพื่อนบ้าน (Ministerial Conference on Labour Cooperation in CLMTV)  ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อกระชับความสัมพันธ์ และส่งเสริมความร่วมมือด้านแรงงานระหว่างประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน (กัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม) และส่งเสริมให้มีการนำเข้าแรงงานอย่างถูกต้องตามกฎหมายเพื่อทำงานในประเทศไทย โดย Theme ของการประชุม คือ Enhancing Labour Cooperation on Migration for Employment in CLMTV สารัตถะของการประชุมจะแบ่งเป็น ๒ ส่วน คือ ระดับเจ้าหน้าที่อาวุโส และระดับรัฐมนตรี  ทั้งนี้จะมีตัวแทนจากองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ILO เป็นผู้กล่าว : หัวข้อ “Overview on Migration and Regional Labour Cooperation in Mekong Countries” สำหรับการประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโส จะแบ่งออกเป็น 3 Sessions ได้แก่ Session I: Sound labour migration management: receiving and sending countries perspectives  Session II: Socio-economic impact of migrant workers  Session III: Enhancing future labour cooperation  และการประชุมระดับรัฐมนตรี จะเป็นการรับทราบผลการประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโส (Statement by CLMTV Ministers) และให้การรับรองแถลงการณ์ร่วม (Joint Communique)

ทั้งนี้ กระทรวงแรงงานมีความมั่นใจ ว่าจะสามารถสร้างกรอบความร่วมมือเชิงวิชาการด้านแรงงานกับประเทศเพื่อนได้อย่างยั่งยืน โดยจะกำหนดให้มีการประชุมเป็นจำทุกปี และหมุนเวียนสลับเปลี่ยนเป็นประเทศเจ้าภาพ

 

ที่มา : เว็บไซต์ รัฐบาลไทย ข่าวกระทรวงแรงงาน

http://www.thaigov.go.th/index.php?option=com_k2&view=itemlist&layout=category&task=category&id=115&Itemid=254&lang=th