เมนูหลัก

 

 

กลไกการขับเคลื่อนการเตรียมความพร้อมของกระทรวงมหาดไทย

กลไกการขับเคลื่อนการเตรียมความพร้อมของกระทรวงมหาดไทย

 

              1)    กระทรวงมหาดไทยได้มีคำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ 101/2556 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมของกระทรวงมหาดไทยในการรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียนในปี 2558 โดยมีปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานกรรมการ มีผู้อำนวยการกองการต่างประเทศเป็นกรรมการและเลขานุการ

              มีอำนาจหน้าที่ อาทิ กำหนดนโยบาย/วางแนวทางในการสร้างความตระหนักรู้ ปรับปรุงระเบียบ กฎหมายที่อยู่ภายใต้ภารกิจและอำนาจหน้าที่ให้ตอบสนองต่อกฎบัตรอาเซียน รับทราบ/ในหัวข้อเสนอแนะต่อยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการในภาพรวม ผลการดำเนินงาน และมอบนโยบาย รวมทั้งทิศทางการขับเคลื่อนต่อไป

              2)    กระทรวงมหาดไทยได้มีคำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ 105/2556 เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อเตรียมความพร้อมของกระทรวงมหาดไทยในการรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 ประกอบด้วยคณะทำงานฯ จำนวน ๔ คณะได้แก่

                     2.1) คณะทำงานขับเคลื่อนเพื่อเตรียมความพร้อมฯ ในภาพรวม โดยมีรองปลัดกระทรวงมหาดไทย กลุ่มภารกิจด้านสาธารณภัยและพัฒนาเมือง เป็นหัวหน้าคณะทำงาน มีผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นคณะทำงานและเลขานุการ

              มีอำนาจหน้าที่ อาทิ การกำหนดยุทศาสตร์/แผนงานของกระทรวงมหาดไทยให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ประเทศ และยุทธศาสตร์ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ในปี พ.ศ. 2558 ของรัฐบาล กำหนดประเด็นจัดทำยุทธศาสตร์/แผนงาน ภายใต้กรอบเตรียมความพร้อมของคณะทำงานทั้ง 3 ด้าน ใน 3 เสาหลัก รวมทั้งการติดตามผลการประชุม/การทำงานของคณะทำงานทั้ง 3 คณะ เป็นต้น

                     2.2) คณะทำงานเตรียมความพร้อมด้านบุคลากร โดยมีผู้ตรวจราชการกระทรวงหมาดไทยเป็นหัวหน้าคณะทำงาน มีผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นคณะทำงานและเลขานุการ

              อำนาจหน้าที่ อาทิ จัดหาบุคลากร จัดการฝึกอบรมเพื่อรองรับการเป็นประชาคมอาเซียนจัดการประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนความคิด/ข้อมูลเกี่ยวกับด้านบุคลากร

                     2.3) คณะทำงานเตรียมความพร้อมด้านระเบียบกฎหมาย โดยมี ที่ปรึกษาด้านกฎหมายเป็นหัวหน้าคณะทำงาน มีผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นคณะทำงานและเลขานุการ

               มีอำนาจหน้าที่ อาทิ กำหนดแนวทางการปรับปรุง แก้ไขหรือพัฒนาระเบียบกฎหมาย กฎบังคับ ภายใต้ความรับผิดชอบของ มท. ให้ความคล่องตัวในการปฏิบัติ

                     2.4) คณะทำงานเตรียมความพร้อมด้านการสร้างความรู้ ความเข้าใจในอาเซียน โดยมีที่ปรึกษาด้านความมั่นคง เป็นหัวหน้าคณะทำงานมีผู้อำนวยการสถาบันดำรงราชานุภาพ เป็นคณะทำงานและเลขานุการ

           มีอำนาจหน้าที่ อาทิ ระดมความคิดเห็นเพื่อนำเสนอข้อเท็จจริง สถานการณ์ของปัญหา ผลกระทบด้านต่างๆ เผยแพร่ความรู้เรื่องอาเซียนให้กับบุคลากรของกระทรวงมหาดไทย รวมทั้งเสริมสร้างความเข้าใจอันดีทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของกลุ่มประเทศอาเซียนให้แก่บุคลากร 

 

                                 การเตรียมความพร้อมของกระทรวงมหาดไทย

 

             1)    กระทรวงมหาดไทยได้มีคำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ 101/2556 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมของกระทรวงมหาดไทยในการรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียนในปี 2558 โดยมีปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานกรรมการ มีผู้อำนวยการกองการต่างประเทศเป็นกรรมการและเลขานุการ

             มีอำนาจหน้าที่ อาทิ กำหนดนโยบาย/วางแนวทางในการสร้างความตระหนักรู้ ปรับปรุงระเบียบ กฎหมายที่อยู่ภายใต้ภารกิจและอำนาจหน้าที่ให้ตอบสนองต่อกฎบัตรอาเซียน รับทราบ/ในหัวข้อเสนอแนะต่อยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการในภาพรวม ผลการดำเนินงาน และมอบนโยบาย รวมทั้งทิศทางการขับเคลื่อนต่อไป

             2)    กระทรวงมหาดไทยได้มีคำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ 105/2556 เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อเตรียมความพร้อมของกระทรวงมหาดไทยในการรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 ประกอบด้วยคณะทำงานฯ จำนวน ๔ คณะได้แก่

                      2.1) คณะทำงานขับเคลื่อนเพื่อเตรียมความพร้อมฯ ในภาพรวม โดยมีรองปลัดกระทรวงมหาดไทย กลุ่มภารกิจด้านสาธารณภัยและพัฒนาเมือง เป็นหัวหน้าคณะทำงาน มีผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นคณะทำงานและเลขานุการ

             มีอำนาจหน้าที่ อาทิ การกำหนดยุทศาสตร์/แผนงานของกระทรวงมหาดไทยให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ประเทศ และยุทธศาสตร์ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ในปี พ.ศ. 2558 ของรัฐบาล กำหนดประเด็นจัดทำยุทธศาสตร์/แผนงาน ภายใต้กรอบเตรียมความพร้อมของคณะทำงานทั้ง 3 ด้าน ใน 3 เสาหลัก รวมทั้งการติดตามผลการประชุม/การทำงานของคณะทำงานทั้ง 3 คณะ เป็นต้น

                      2.2) คณะทำงานเตรียมความพร้อมด้านบุคลากร โดยมีผู้ตรวจราชการกระทรวงหมาดไทยเป็นหัวหน้าคณะทำงาน มีผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นคณะทำงานและเลขานุการ

             อำนาจหน้าที่ อาทิ จัดหาบุคลากร จัดการฝึกอบรมเพื่อรองรับการเป็นประชาคมอาเซียนจัดการประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนความคิด/ข้อมูลเกี่ยวกับด้านบุคลากร

                      2.3) คณะทำงานเตรียมความพร้อมด้านระเบียบกฎหมาย โดยมี ที่ปรึกษาด้านกฎหมายเป็นหัวหน้าคณะทำงาน มีผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นคณะทำงานและเลขานุการ

              มีอำนาจหน้าที่ อาทิ กำหนดแนวทางการปรับปรุง แก้ไขหรือพัฒนาระเบียบกฎหมาย กฎบังคับ ภายใต้ความรับผิดชอบของ มท. ให้ความคล่องตัวในการปฏิบัติ

                      2.4) คณะทำงานเตรียมความพร้อมด้านการสร้างความรู้ ความเข้าใจในอาเซียน โดยมีที่ปรึกษาด้านความมั่นคง เป็นหัวหน้าคณะทำงานมีผู้อำนวยการสถาบันดำรงราชานุภาพ เป็นคณะทำงานและเลขานุการ

                มีอำนาจหน้าที่ อาทิ ระดมความคิดเห็นเพื่อนำเสนอข้อเท็จจริง สถานการณ์ของปัญหา ผลกระทบด้านต่างๆ เผยแพร่ความรู้เรื่องอาเซียนให้กับบุคลากรของกระทรวงมหาดไทย รวมทั้งเสริมสร้างความเข้าใจอันดีทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของกลุ่มประเทศอาเซียนให้แก่บุคลากร