เมนูหลัก

 

 

ชวนชมงานหาดูยาก 
รวมผ้าเอกลักษณ์ 10 ชาติอาเซียน

 

ศ.ศ.ป.ชวนชมนิทรรศการผ้า ภูษา แพรพรรณ สายสัมพันธ์อาเซียน 
รวมผ้าเอกลักษณ์ 10 ประเทศอาเซียน ณ ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศฯ อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา...

          เมื่อวันที่ 13 มิ.ย. นางพิมพาพรรณ ชาญศิลป์ รักษาการผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์กรมหาชน) หรือ ศ.ป.ป. กล่าวว่า เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา พร้อมเผยแพร่องค์ความรู้เพื่อประชาชนทั่วไป ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศฯ จัดนิทรรศการผ้าอาเซียน "ภูษา แพรพรรณ สายสัมพันธ์อาเซียน" ขึ้น โดยรวบรวมผ้าเอกลักษณ์ที่มีความโดดเด่นจาก 10 ประเทศอาเซียนมาจัดแสดงกว่า 500 ชิ้น ณ ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศฯ อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา ตั้งแต่วันที่ 17 มิ.ย. – 20 ก.ย. 2558 เข้าชมฟรี


          สำหรับการจัดนิทรรศการผ้าและเครื่องแต่งกายของกลุ่มประเทศในอาเซียน ภายใต้ชื่อนิทรรศการ "ภูษา แพรพรรณ สายสัมพันธ์อาเซียน" มีวัตถุประสงค์เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ รวมทั้งเผยแพร่เอกลักษณ์ของผ้าและเครื่องแต่งกายที่สะท้อนถึงอัตลักษณ์ของความเป็นชาติของประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ ประกอบด้วย ไทย ลาว กัมพูชา เมียนมา เวียดนาม สิงคโปร์ มาเลเซีย อินโดนีเซีย บรูไน และฟิลิปปินส์ ให้เป็นประโยชน์ต่อการเผยแพร่ความรู้สู่สาธารณชนผู้สนใจในทุกวงการ ทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เยาวชน ได้มีโอกาสศึกษา เรียนรู้ และรับรู้ถึงความสัมพันธ์ที่มีความโยงใยระหว่างกันของกลุ่มชนในภูมิภาคอาเซียนแต่ครั้งในอดีตกาลจนถึงปัจจุบัน     

          นางพิมพาพรรณ กล่าวต่อว่า ผ้าหรือเครื่องแต่งกาย นับเป็นมรดกทางวัฒนธรรมประการหนึ่งที่สะท้อนถึงภูมิปัญญาของบรรพบุรุษของชนชาติไม่ว่าจะเป็นชนชาติใดในภูมิภาคใดก็ตาม เป็นสิ่งที่จะแสดงถึงอัตลักษณ์ของความเป็นชาติหรือประเทศ รวมทั้งยังเป็นสิ่งที่แสดงถึงความเชื่อมโยงทางวัฒนธรรมของประเทศในภูมิภาค วัฒนธรรมของผ้า หรือเครื่องแต่งกายของแต่ละประเทศในแต่ละกลุ่มชนนั้นจะสะท้อนให้เห็นถึงการสืบทอดภูมิปัญญา ความเชื่อ วัฒนธรรม ศิลปะ วิถีชีวิต ความประณีต และเอกลักษณ์เฉพาะของแต่ละชนชาติ

          ทั้งนี้ รูปแบบการจัดงานนั้น ประกอบด้วยส่วนสำคัญ ได้แก่ นิทรรศการภาพเหตุการณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระเทพฯ เสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศในอาเซียน การจัดแสดงผ้าและเครื่องแต่งกายของประเทศสมาชิกอาเซียน ทั้ง 10 ประเทศ เช่น ชุดกุรง จากรัฐกลันตัน ตัดเย็บด้วยผ้าซองเก็ต หรือ ซงเค็ค ซึ่งเป็นผ้าทอยกด้วยเส้นทอง เสื้อกำมะหยี่ ใช้สำหรับบุตรหลานของผู้มีฐานะ หรือชั้นปกครอง กลุ่มชน ไทใหญ่ รัฐฉาน ของเมียนมา
 โดยผ้า และชุดเครื่องแต่งกายที่นำมาจัดแสดงในครั้งนี้ มีจำนวนมากกว่า 500 ชิ้น เป็นผ้าที่แสดงถึงเอกลักษณ์ดั้งเดิมของแต่ละประเทศในอาเซียนทั้ง 10 ประเทศอย่างแท้จริง ทั้งที่เป็นผ้าหรือชุดเครื่องแต่งกายที่มีความเก่าโบราณมีอายุมากกว่า 150 ถึง 200 ปี.

 

ทีึ่มา :  ไทยรัฐออนไลน์ 13 มิ.ย. 58

 http://www.thairath.co.th/