เมนูหลัก

 

 

แผนยุทธศาสตร์การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนจังหวัดเชียงราย

          แผนยุทธศาสตร์การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนจังหวัดเชียงราย

 

                        คณะกรรมการเตรียมความพร้อมของจังหวัดเชียงรายในการรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. ๒๕๕๘  ครั้งที่ ๑ / ๒๕๕๖  เมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๖  เห็นชอบในหลักการ “ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงรายในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน” (๗ ประเด็นยุทธศาสตร์) ประกอบด้วย

                        ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : เสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของสินค้า  บริการ  การท่องเที่ยว  การค้า  และการลงทุน

                        ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการคุ้มครองทางสังคม

                        ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและโลจิสติกส์

                        ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

                        ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : การสร้างความรู้  ความเข้าใจและความตระหนักถึงความสำคัญของอาเซียน

                        ยุทธศาสตร์ที่ ๖ : การเสริมสร้างความมั่นคง

                        ยุทธศาสตร์ที่ ๗ : การเพิ่มศักยภาพของเมืองเพื่อเชื่อมโยงโอกาสจากอาเซียน