เมนูหลัก

 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงราย

 ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงราย

 

                 ยุทธศาสตร์ที่ 1  พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุนการเป็นศูนย์กลางคมนาคม การท่องเที่ยวและวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกับกลุ่มประเทศ GMS และ ASEAN

                 ยุทธศาสตร์ที่ 2  การใช้บริบทด้านการศึกษาศิลปวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นตามแนวคิดทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันของครอบครัวชุมชนและสังคม

                 ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข

                 ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ดำรงความสมบูรณ์และยั่งยืน