เมนูหลัก

 

 

ความเป็นมาของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

ความเป็นมาของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

 

                          19 มีนาคม 2545 

                                -  ครม. เห็นชอบกรอบแผนปฏิบัติการพัฒนาเมืองชายแดน และให้ดำเนินการใน 3 เมือง ได้แก่ เชียงแสน แม่สาย และสะเดา เป็นโครงการนำร่อง

                          15 มีนาคม 2555

                                -  ครม.นอกสถานที่ ณ จังหวัดเชียงใหม่ ให้เร่งรัดการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน  อ.แม่สาย จ.เชียงราย

                          21 มกราคม 2556

                                -  ครม. เห็นชอบในหลักการร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ พ.ศ. .........และปรับปรุงองค์ประกอบคณะกรรมการนโยบายพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ

                          13 กุมภาพันธ์ 2556

                                -  นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ อำเภอแม่สาย และมอบแนวทางการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษเชียงราย

                          31 มีนาคม 2556

                                -  ครม.เห็นชอบแนวทางการศึกษาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษในพื้นที่ ที่มีศักยภาพ

                          24 กรกฎาคม 2556

                                -  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ พ.ศ.2556 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา