เมนูหลัก

 

 

แนวทางพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ 4 ด้าน

แนวทางพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ 4 ด้าน

 

                       การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกในพื้นที่

                          ระยะสั้น เน้นให้สิทธิประโยชน์ในสาขาเศรษฐกิจที่มีความสำคัญเป็นการเฉพาะ ได้แก่ สาขาอุตสาหกรรม เป้าหมายที่เป็นฐานการผลิตเดิม ฐานอุตสาหกรรมใหม่ และสาขาบริการระยะยาว ใช้ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ พ.ศ. ..... เสนอแผนแม่บทต่อ ครม. โดยให้มีสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกกิจพิเศษ เป็นหน่วยงานภายใน สศช. เป็นฝ่ายเลขานุการ กนพ.

                        การจัดระบบสิทธิประโยชน์และมาตรการสนับสนุน

                           -  จัดตั้งหน่วยงานที่รับผิดชอบการพัฒนาพื้นที่พิเศษชายแดนโดยตรง

                           -  เร่งรัดการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ

                           -  ควรกำหนดให้อำอาจแม่สายเป็นศูนย์กลางของอำเภอชายแดนของจังหวัดเชียงราย

                           -  จัดระบบการใช้แรงงานต่างด้าว

                        การวางระบบบริหารจัดการเพื่ออำนวยความสะดวกและดำเนินการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจชายแดน

                           -  ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรม SMEs/OTOP /เกษตร / ท่องเที่ยว ที่มีศักยภาพ

                           -  สนับสนุนกิจกรรมที่จะสนับสนุนความเป็นเมืองรองรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ

                        การขยายฐานเศรษฐกิจในพื้นที่ให้มีขนาดใหญ่และเข้มแข็ง

                           -  จัดทำแผนพัฒนาการคมนาคมขนส่งเชื่อมโยงระหว่างด่านชายแดน และพื้นที่โดยรอบทั้ง ทางบก ทางน้ำ และทางอากาศทั้งในประเทศและเชื่อมโยงไปยังประเทสเพื่อนบ้าน