เมนูหลัก

 

 

ตำแหน่งทางยุทธศาสตร์ (Positioning) พ.ศ.2557-2560

ตำแหน่งทางยุทธศาสตร์ (Positioning) พ.ศ.2557-2560

 

                                           1.เมืองส่งเสริมการค้าชายแดน เพื่อการค้าและการลงทุน

                                                   : Gateway / Border Trade / NESC / Special

                                                      Economic Zone เชื่อมโยง GMS/AEC

                                           2.เมืองเกษตรกรรม รองรับตลาดอาหารสุขภาพ

                                                   : Chiang-Rai Food Valley

                                                     ( ข้าวหอมมะลิ  ชา  กาแฟ  ลำไย  ลิ้นจี่ )

                                           3.Chiang-Rai Geteway เชื่อมโยงสู่ GMS/AEC

                                                   ( เชิงนิเวศน์/เชิงเกษตร,เชิงประวัติศาสตร์/ศิลปวัฒนธรรม/ชาติพันธุ์ และเชิงสุขภาพ)