เมนูหลัก

 

 

กรอบแนวคิดของจังหวัดเชียงราย

กรอบแนวคิดของจังหวัดเชียงราย

 

                      ปีงบประมาณ พ.ศ.2554 จังหวัดเชียงรายได้ดำเนินการจ้างคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นที่ปรึกษาในโครงการศึกษาความเหมาะสมและจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจชายแดนจังหวัดเชียงราย ระยะเวลา 7 เดือน (มิ.ย. 54 – ก.พ. 55) 

                      เชียงราย ”เมืองน่าอยู่ ประตูสู่ GMS”

                                          หลัก : เมืองศุนย์กลางการพาณิชย์ การศึกษาแหล่งที่อยู่อาศัยและธุรกิจบริการ

                                          รอง : เมืองท่องเที่ยว

                      แม่สาย – เมืองการค้า GMS (Trading City) เชื่อมโยงระหว่างไทย-เมียนมาร์-จีน

                                          หลัก : เมืองการค้าชายแดน

                                          รอง : เมืองท่องเที่ยว

                      เชียงแสน  มรดกชาติ (Port City) เชียงราย เมียนมาร์ ลาว จีน

                                          หลัก : เมืองท่องเที่ยวประวัติศาสตร์

                                          รอง : เมืองโลจิสติกส์ ท่องเที่ยวเส้นทางแม่น้ำโขง

                       เชียงของ  (Logistics City) เชียงราย –ไทย : ลาว : จีน

                                          หลัก : เมืองโลจิสติกส์และบริการการขนส่ง

                                          รอง : เมืองแวะ/ผ่านสำหรับนักท่องเที่ยว

 

 

 

 

  •   กลุ่มอำเภอเศรษฐกิจชายแดน (อ.แม่สาย อ.เชียงแสน อ.เชียงของ)
  •   กลุ่มอำเภอเศรษฐกิจติดชายแดน (อ.แม่ฟ้าหลวง อ.แม่จัน อ.ดอยหลวง อ.ขุนตาล อ.เวียงแก่น)
  •   กลุ่มอำเภอเกษตรกรรมด้านเหนือ (อ.เวียงเชียงรุ้ง อ.เวียงชัย อ.พญาเม็งราย อ.เทิง)
  •   กลุ่มอำเภอเกษตรกรรมด้านใต้ (อ.เวียงป่าเป้า อ.แม่สรวย อ.แม่ลาว อ.พาน อ.ป่าแดด)
  •   อำเภอเมืองเชียงราย

 

                        แผนแม่บทการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจชายแดนของจังหวัดเชียงราย

 

                       เป้าหมาย

                       -  เมืองเชื่อมต่อ (Connecting City) พ.ศ.2555-2558

                       -  เมืองศูนย์กลางการบริการโลจิสติกส์ การค้าการท่องเที่ยว การศึกษา (Destination City) พ.ศ.2559-2563

                       -  หนึ่งเมืองเศรษฐกิจหลักใน GMS (GMS Economic Junction) พ.ศ.2564-2568

                       ประเด็นยุทธศาสตร์

                       -  การเพิ่มประสิทธิภาพการเชื่อมต่อกับประเทศเพื่อนบ้านและจังหวัดอื่นๆในภูมิภาค (Connectivity Strategy)

                       -  การดึงดูดนักท่องเที่ยวและนักลงทุน (Attraction Strategy)

                       -  การสร้างความแตกต่างและนวัตกรรมของสินค้าและบริการ (Differentiation and Innovation Strategy)

                       กลยุทธ์

                       -  การเพิ่มประสิทธิภาพระบบโลจิสติกส์ (Logistics System Development)

                       -  การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจชายแดน (Border Economic Development Zone)

                       -  การพัฒนาการรวมกลุ่มวิสาหกิจ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน (Cluster Development)

                       -  การพัฒนาบุคลากรและองค์กรในพื้นที่ (Institutional Capacity Building)

                       -  การลดผลกระทบทางสังคมและสิ่งแวดล้อม (Mitigation Measures)