เมนูหลัก

 

 

การเตรียมการจังหวัดเชียงราย

การเตรียมการจังหวัดเชียงราย

 

                                1.  การเตรียมการด้านการบริหารจัดการ

                                 -   มติ กรอ. จังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2556 เห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ เพื่อทำหน้าที่ประสานข้อมูล ศักยภาพ โอกาส ข้อจำกัดและข้อเสนอแนะในการพัฒนาพื้นที่เป้าหมายร่วมกับ สศช. และบริษัทที่ปรึกษา โดยเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน

                                -   ประกาศจังหวัดเชียงราย ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2556 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดเชียงราย

                                -   ประกาศจังหวัดเชียงราย ลงวันที่ 9 กันยายน 2556 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานยกร่างแผนแม่บทเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดเชียงราย

 

 

                                2. การเตรียมการในมิติด้านโครงสร้างพื้นฐาน

 

                                -   โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำโขงเชียงของ/ห้วยทราย

 

                                      เปิดใช้เมื่อ 11/12/13

 

                               -   โครงการก่อสร้างท่าเรือพาณิชย์เชียงแสน (ท่าเรือเชียงแสนแห่งที่ 2)

 

                                    เปิดใช้ เมษายน 2555

 

                                   เปิดเป็นทางการ 12/12/12