เมนูหลัก

 

 

ร่างแผนแม่บทเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

ร่างแผนแม่บทเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

 

                          1)   เหตุผลความจำเป็นในการขอรับการสนับสนุนการจัดตั้งและดำเนินการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

                          2)   บริเวณพื้นที่ที่สมควรกำหนดให้เป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ                    

                          3)   วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และผลที่คาดว่าจะได้รับจากการจัดตั้งและดำเนินการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

                          4)   แนวทางการพัฒนาและใช้ประโยชน์พื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ ซึ้งสอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่ และการใช้ ประโยชน์ที่ดินตามที่กำหนดไว้ในผังเมืองตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมือง

                          5)   สิทธิประโยชน์ต่างๆ ที่สมควรจัดให้แก่ผู้อาศัยและผู้ประกอบการในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

                          6)   แนวทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านสาธารณูปโภค การขนส่ง การสื่อสารคมนาคม และด้านพลังงาน ที่ จำเป็นต่อการส่งเสริมการค้าเสรีภายใต้กรอบอาเซียนหรือข้อตกลงภายใต้กรอบเศรษฐกิจอื่นๆ หรือการค้าบริเวณพรมแดน ระหว่างประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน และกรอบเวลาดำเนินการ

                          7)   รูปแบบ วิธีการ มาตรฐาน และแนวทางในการบริการแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ รวมทั้งการประเมินผลและการเปิดเผย   ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ของการให้บริการ

                          8)   ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สุขภาพอนามัยของประชาชน และสังคม ที่อาจเกิดขึ้นจากการจัดตั้งและดำเนินการเขต   พัฒนาเศรษฐกิจ ตลอดจนแนวทางและงบประมาณที่จำเป็นต้องใช้ในการป้องกัน แก้ไข และเยียวยาผลกระทบนั้น