Get Adobe Flash player

                กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน  ๒  โดยสำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด     กำหนดจัดประชุมสัมมนา  เรื่อง  การพัฒนาการท่องเที่ยว โดยภาครัฐและภาคเอกชน  ระหว่างวันที่ ๑ – ๓ กันยายน ๒๕๕๘  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนา  ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารและผู้แทนจากส่วนราชการและภาคเอกชนของจังหวัดเชียงราย  พะเยา  แพร่  และจังหวัดน่าน  รวมจำนวน  ๑๒๐ ท่าน  ได้ร่วมกันคิดวิเคราะห์ศักยภาพและผลกระทบของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน  ๒  และกำหนดทิศทางในการพัฒนาการท่องเที่ยว  เตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ในปี ๒๕๕๘  ณ โรงแรมแม่โขงเดลต้าบูติคโฮเตล  อำเภอแม่สาย  จังหวัดเชียงราย

                การประชุมสัมมนาฯ  ในครั้งนี้แบ่งเป็น ๒ ช่วง โดยช่วงแรกเป็นการเสวนาเรื่อง “ความพร้อมของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน  ๒  กับการพัฒนาด้านการท่องเที่ยว” และช่วงที่  ๒  เป็นการประชุมกลุ่มตามประเด็นที่กำหนดเพื่อวิเคราะห์ศักยภาพของกลุ่มจังหวัดและร่วมกันจัดทำข้อเสนอ  ในการพัฒนาการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน  ๒  และเตรียมความพร้อมของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน  ๒ สู่ประชาคมอาเซียน

 

สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2

ศาลากลางจังหวัดเชียงราย (ชั้น 2)

ถ.แม่ฟ้าหลวง ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย 57000

โทรศัพท์ +66(053)177351 โทรสาร +66(053)177351

E-mail : osmlanna@hotmail.com