Get Adobe Flash player

ความเป็นมาของการแบ่งกลุ่มจงั หวัด

1.ความเป็นมาของการแบ่งกลุ่มจังหวัด การบริหารงานเชิงยุทธศาสตร์ลุ่จังหวัดเป็นรูปแบบใหม่ของการบริหารงานแบบ บรูณาการ   ให้มีความเหมาะสมมากขนึ้ ในรูปของการรวมกลุ่มจงั หวดที่มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงในั ด้านต่าง ๆ   เข้าด้วยกัน  ซึ่งจะช่วยให้การวางกรอบทิศทางการพัฒนาและการใช้ประโยชน์ ทรัพยากรเป็นไปอย่างมีระบบและร่วมกนั แก้ไขปัญหาระหวา่ งจงหวดั ไดั     ้อยา่งมีประสทิ ธิภาพ  มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2546 และวันที่ 17 พฤศจิกายน 2546 เห็นชอบให้จดั ตงกลุ่ั้ มจงั หวดรวมั     19 กลุ่มจงั หวดั    การบริหารงานของกลุ่มจังหวัดในระยะเริ่มต้น พบปัญหาสําคัญ 3 ประการคือ 1. ปัญหาไม่มีงบประมาณในการบริหารงาน 2. ขาดบุคลากร และ   3.ไม่มีความชัดเจนเกี่ยวกับ องค์กรรับผิดชอบ จึงให้การบริหารงานกลุ่มจงั หวดไม่บรรลผุ ลตามเปั          ้ าหมายที่กําหนดซึ่งนําไปสู่ การจดั ตงเป็นสํานกั บรั้   ิหาร       ยทุ ธศาสตร์กลุ่มจงหวดัั        

 

2.  ผลการปรับปรุงการจดั กล่มจงั หวุ ัดและการกาํ หนดจังหวัดท่ีเป็นศนย์การปฏิบัตกิ ารู กลุ่มจงั หวัด        

2.1 ระเบียบกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง

 • ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการกํากับและติดตามการปฏิบัติราชการใน ภมูิภาค พ.ศ. 2547 ข้อ 13 กําหนดว่า เพื่อประโยชน์ในการประสานงานและความสะดวกในการ กํากบั และติดตามการปฏิบตัิราชการในภมูิภาค ให้สว่ นราชการปรับปรุงการกําหนดเขตพืน้ ที่ตรวจ ราชการให้สอดคล้องกบั เขตตรวจราชการของสํานกั นายกรัฐมนตรี
 • คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2549 ได้พิจารณาว่า โดยที่ สํานักงาน ก.พ.ร. ได้ดําเนินการพฒนาระบบราชการมาแล้วเป็นระยะเวลานานพอสมควรในั 3 เรื่องหลกั คือ (1) การปรับโครงสร้างระบบราชการ (2) การจดั องค์กรการบริหารและ (3) การนํา เครื่องมือ/เทคนิคการบริหารจดั การและการประเมินผลมาใช้ จึงควรมีการประเมินผลการพฒันา ระบบราชการและดําเนินการของสํานักงาน ก.พ.ร. ที่ผ่านมา โดยให้ทุกกระทรวงส่งข้อมูล ความเห็นและข้อเสนอแนะตา่ ง ๆ ที่เกี่ยวข้องกบั เรื่องข้างต้นให้สํานกั งาน ก.พ.ร. ภายใน 15 วนั แล้ว ให้สํานกั งาน ก.พ.ร. ประมวลผลเสนอรองนายกรัฐมนตรี (นายโฆสิต  ปัน้ เปี่ยมรัษฎ์) พิจารณาก่อน เสนอคณะรัฐมนตรีตอ่ ไป

 

 

 • ก.พ.ร. ในการประชมุ เมื่อวนั ที่ 15 ธนั วาคม 2549 รองนายกรัฐมนตรี (นายโฆสิต ปัน้ เปี่ยม รัษฎ์) ประธาน ก.พ.ร. ได้มอบหมายให้สํานกั งาน ก.พ.ร. ประมวลข้อคิดเห็นและข้อเสนอเกี่ยวกบั การจัดโครงสร้างและระบบบริหารของส่วนราชการต่าง ๆ แล้ววิเคราะห์นําเสนอ ก.พ.ร. และ คณะรัฐมนตรี เพื่อพิจารณาตอ่ ไป
 • จากข้อความคิดเห็นของสว่ นราชการและจงหวดั ทั ี่สํานกั งาน ก.พ.ร. ได้รับในประเด็น ที่เกี่ยวข้องกบั การจดส่วนราชการในภมูั ิภาค ซงึ่ รวมถึงราชการบริหารสว่ นกลางที่ตงั้ อย่ในภมูู ิภาค มีประเด็นข้อเสนอ ว่าการจัดกลุ่มจงั หวดดงั กลั ่าวไม่เหมาะสม ควรมีการทบทวนการจดั กล่มและุ การจัดจังหวัดภายในกลุ่มจังหวัดใหม่ เพื่อให้เกิดศักยภาพและการพัฒนาที่เป็นไปในทิศทาง เดียวกนั
 • พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบญั ญติระเบียบบริหารราชการแผ่นดั ิน (ฉบบั ท่ี 7) พ.ศ. 2550  ได้บญั ญติเรื่องการบริหารั ราชการส่วนภมูิภาค ให้มีการกําหนดอํานาจหน้าที่ของจงั หวดและอําเภอั            จดั ตงงบประมาณของั้ จังหวัด จัดทําแผนพัฒนาจังหวัดและกําหนดให้มีคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดโดยมี สาระสําคญั ที่เกี่ยวข้องกบั การบริหารราชการของกลุ่มจงั หวดั โดยสรุป คือ มาตรา 52  วรรคสาม เพื่อประโยชน์ในการบริหารงานแบบบรู ณาการในจงหวดั หรั       ือกลุ่ม จงั หวดให้จงั หวั          ดหรือกลุ่ั       มจงั หวดยื่นคําขอจดั ตั            งงบประมาณได้ั้  ทงั้ นี้ ตามหลกั เกณฑ์ วิธีการและ เงื่อนไขที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกา ในกรณีนีใ้ ห้ถือว่าจงั หวดหรือกลุ่ั มจงั หวดเป็นส่วนราชการั ตามกฎหมายวา่ ด้วยวิธีการงบประมาณ มาตรา 53/1 ให้จังหวัดทําแผนพัฒนาจังหวัดให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนา

เศรษฐกิจและสงั คมในระดบชาตแิ ละความตั ้องการของประชาชนในท้องถิ่นในจงั หวดั ในการจดั ทําแผนพฒันาจงหวดั ตามวรรคหนั ่งให้ผู้ึ ว่าราชการจงั หวดจั ดให้มีการประชุมั ปรึกษาหารือร่วมกนั ระหวางหวั หน่ ้าสว่ นราชการที่มีสถานที่ตงั้ ทําการอยู่ในจงั หวดไม่ว่าจะเป็นการั บริหารราชการส่วนภูมิภาคหรือการบริหารราชการส่วนกลาง และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นทงั้ หมดในจงหวดัั รวมทงั้ ผ้แทนภาคประชาสงั คมู และผู้แทนภาคธุรกิจเอกชน การจดั ทําแผนพฒันาจงหวดั ตามวรรคหนั ึ่ง จํานวนและวิธีการสรรหาผู้แทนภาคประชา สงั คม และผู้แทนภาคธุรกิจเอกชนตามวรรคสอง ให้เป็นไปตามหลกั เกณฑ์และวิธีการที่กําหนดใน พระราชกฤษฎีกา เมื่อประกาศใช้แผนพฒั นาจงหวดั แลั ้ว การจดั ทําแผนพฒั นาท้องถิ่นขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นและการดําเนินกิจการของส่วนราชการและหน่วยงานอื่นของรัฐทัง้ ปวงที่ กระทําในพืน้ ที่จงั หวดต้องสอดคล้องกบั แผนพั ฒนาจงั หวั ดดงั กลั าว่ 

 • ร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจงั หวดและกลุ่ั มจงั หวดแบบบูรณาการั  พ.ศ. .... ที่ออกตามความในพระราชบญัญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  (ฉบบั ที่ 7)  พ.ศ.

2550  มีข้อกําหนด     ที่เกี่ยวข้อง คือ

หมวด  1   การบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจงั หวัดแบบบรณาการู    

 1. กําหนดหลกั การ การบริหารงานจงั หวดและกลุ่ั            มจงั หวดั (มาตรา 6)
 2. กําหนดให้คณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบ บูรณาการ เรียกโดยย่อว่า  “ก.น.จ.”  ประกอบด้วยนายกรัฐมนตรี เป็นประธานฯ  เลขาธิการ ก.พ.ร.  เป็นกรรมการ           และเลขานกุ าร  และข้าราชการสงั กดกระทรวงมหาดไทยคนหนึ่งที่ั ปลดั กระทรวงมหาดไทยกําหนดเป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานกุ าร องค์ประชมุ และการประชมใหุ้ เป็นไปตามกฎหมายวา่ ด้วยวิธีปฏิบตัราชการทางปกครองิ   (มาตรา 7,8)
 3. ให้สํานักงาน ก.พ.ร. ทําหน้าที่รับผิดชอบงานธุรการของ ก.น.จ. และหน้าที่อื่นๆ

ตามที่            ก.น.จ. กําหนด (มาตรา 9)

 1. กําหนดให้มีคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ เรียกโดยย่อว่า “ก.บ.จ.”  ประกอบด้วยผู้ว่าราชการจังหวดั เป็นประธาน ฯ  และหัวหน้าสํานักงานจังหวดั  เป็น กรรมการและเลขานกุ าร (มาตรา 10,11)
 2. กําหนดให้มีคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวดั แบบบูรณาการเรียกโดยย่อว่า “ก.บ.ก.” ประกอบด้วยหวั หน้ากลุ่มจงั หวดเปั ็นประธานฯ  และให้ปลดั กระทรวงมหาดไทยแต่งตงั้ ข้าราชการในสงั กดกระทรวงมหาดไทยคนหนงึ่ั เป็นกรรมการและเลขานกุ าร (มาตรา 12,13)
 3. กําหนดแนวทางปฏิบตัของผู้ิ วา่ ราชการจงหวดัั         (มาตรา 14)
 4. กําหนดให้หัวหน้ากลุ่มจังหวัดมีอํานาจหน้าที่ประสาน เร่งรัด ติดตามการ

ดําเนินงานของ      ผู้ว่าราชการจังหวัดในส่วนที่เกี่ยวข้องกับแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดและ แผนปฏิบตัราชการประจําปีของกลุ่ิ       มจงั หวดั  (มาตรา 15)

หมวด 2   การจัดทาํ แผนพัฒนาจังหวัด

 1. กําหนดให้ ก.น.จ.  กําหนดนโยบาย หลกั เกณฑ์ และวิธีการ  ในการจดั ทําแผนพฒั นา จังหวัดและแผนปฏิบัติราชการประจําปีของจังหวัด เพื่อให้ผู้ว่าราชการจัดงหวัด และ ก.บ.จ. รับไป ดําเนินการ (มาตรา 16)
 2. กําหนดวิธีการให้ ก.บ.จ. ดําเนินการจดั ทําแผนพฒั นาจงหวดัั (มาตรา 17)
 3. กําหนดให้ผู้ว่าราชการจงั หวดจัดให้มีการประชุมปรึกษาหารือร่วมกันั เพื่อรับฟัง ความคดิ เห็นเกี่ยวกบั แผนพฒนาจงั หวั ดที่ั ก.บ.จ. จดั ทํา (มาตรา 18)
 4. กําหนดวิธีการปรับปรุงแผนพฒั นาจงหวดั ใหมั ก่อนสนิ้ อาย่ ของแผนุ (มาตรา 19) กําหนดวิธีการสรรหาจํานวน คณุ สมบติั  และคณุ ลกษณะต้องห้ามของผู้ั แทนภาค ประชาสงั คม (มาตรา 20,21,22)
 5. กําหนดจํานวนผู้แทนภาคธุรกิจเอกชน (มาตรา 23)
 6. กําหนดวิธีการจดั ทําแผนปฏิบตัิราชการประจําปีของจงั หวดั เมื่อคณะรัฐมนตรีให้ ความเห็นชอบแผนพฒันาจงหวดั แลั ้ว ให้ ก.บ.จ. จดั ทําแผนปฏิบตัิราชการประจําปีของจงั หวดั

(มาตรา 24)

หมวด 3   การจัดกลุ่มจังหวัดและการจัดทาํ แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด

 1. กําหนดให้ ก.น.จ. พิจารณาจัดตัง้ กล่มจังหวัดและกําหนดจังหวัดที่เป็นศูนย์ุ ปฏิบัติการกลุ่มจังหวัด เสนอ ครม. และให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา แล้วให้ผู้ว่าราชการ จงั หวดของจงั หวั ดที่เป็นศนู ยั ์ปฏิบตัิการของกลุ่มจงั หวดทําหน้าที่เป็นหวั หนั ้ากลุ่มจงั หวดั เว้นแต่ ก. น.จ. จะกําหนดเป็นอยา่ งอื่น (มาตรา 25)
 2. กําหนดวิธีการจดั ทําแผนพฒั นากลมจงั หวุ่ ดั (มาตรา 26) หมวด 4          งบประมาณจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
 3. กําหนดให้เมื่อคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบกับแผนพฒันาจงหวดั และั

แผนปฏิบตัราชการประจําปีของจงั หวิ ดตามที่ั ก.น.จ. เสนอแล้ว ให้ ก.น.จ. สง่ ให้สํานกั งบประมาณ เพื่อใช้      ในการจดั สรรงบประมาณ  โดยสํานกั งบประมาณต้องดําเนินการจดั สรรงบประมาณ รายจ่ายประจําปีให้เพียงพอต่อการดําเนินงานตามแผนปฏิบตัิราชการประจําปีของจงั หวดั และ การส่งแผนปฏิบตัิราชการประจําปีของจงั หวดั ให้ถือว่าจงั หวดได้ยื่นคําของบประมาณต่อสํานกัั งบประมาณตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณแล้วเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับงบประมาณ จงั หวดั (มาตรา 27)

 1. กําหนดระยะเวลาให้ส่วนราชการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ,สํานัก

งบประมาณ และ  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งการจัดสรรงบประมาณ และงบอุดหนุนให้ผู้ว่า ราชการจงั หวดทราบั (มาตรา 28)

 1. กําหนดให้กรณีที่ผู้ว่าราชการจงั หวดไม่อาจบริหารงานจังหวดั แบบบั ูรณาการได้

เนื่องจากสว่ นราชการมิได้มอบอํานาจให้ผู้ว่าราชการจงั หวดั  ให้ผู้ว่าราชการจงั หวดรายงานตอ่ั ก. น.จ. เพื่อเสนอแนะแนวทางแก้ไขตอ่ คณะรัฐมนตรี เพื่อมีมตสิงการั่ (มาตรา 29)

 1. กําหนดให้ส่วนราชการใดมีความจําเป็นต้องโอนงบประมาณที่ปรากฎอยู่ใน

แผนปฏิบตัราชการประจําปีของจงั หวิ ดใดกลบั สั วนราชการนนั้ หร่ ือโอนไปจงั หวดอื่นั  ให้กระทําได้เมื่อ ได้รับความเห็นชอบจากผู้วา่ ราชการจงหวดั นั นแลั้ ้ว (มาตรา 30)

 1. กําหนดให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดสรุปผลการปฏิบตัิงานและผลการใช้จ่ายเงิน งบประมาณ (มาตรา 31,32)
 2. กําหนดหน้าที่ของหวั หน้ากลุ่มจงั หวดในการบริหารงบประมาณั (มาตรา 33) หมวด 5 การกาํ กับและตดิ ตาม
 3. กําหนดให้ ผู้ตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรีและผู้ตรวจราชการ กระทรวงมหาดไทย มีอํานาจหน้าที่เร่งรัดติดตาม  ประเมินผลการดําเนินงาน และรายงาน ผลการดําเนินการอยา่ งน้อยปีละ           2 ครัง้ (มาตรา 34)
 4. กําหนดให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดมีการจัดทําคํารับรองการปฏิบตัิราชการและ จดั ทําบนั ทึกความร่วมมือในการดําเนินการตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลกั เกณฑ์และวิธีการ บริหารกิจการาบ้านเมืองที่ดี และให้จังหวัด ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ  องค์การมหาชน และ หน่วยงานอื่นของรัฐบรรดาที่มีสํานักงานอยู่ในพืน้ ที่จังหวัดและได้รับเงินงบประมาณเป็นการ เฉพาะเพื่อดําเนินการตามแผนพฒั นาจงหวดั และแผนปฏั  ิบตัิราชการประจําปีของจงั หวดั มีหน้าที่ ต้องจดั ทําบนั ทกความร่วมมือการดําเนินการตามหลกั เกณฑึ          ์ที่ ก.พ.ร. กําหนด (มาตรา 35) บทเฉพาะกาล  

  กําหนดให้จงั หวดจดั ทั ําแผนพฒั นาจงหวดั และแผนพั ฒนากลุ่ั มจงั หวดในครัง้ แรกตามั พระราชกฤษฎีกานี้ ให้ ก.บ.จ. จดั ทําแผนพฒันาจงหวดั และแผนปฏั ิบตัิราชการประจําปี และให้ ก.บ.ก. จดั ทําแผนพฒั นากลมจงั หวุ่ ดและแผนปฏิบตัั ราชการประจํิ าปีของกลุ่มจงั หวดเสนอั ก.น.จ. เพื่อพิจารณาให้        ความเห็นชอบในคราวเดียวกนั (มาตรา 36)  

 ทงั้ นี้  พระราชกฤษฎีกานีใ้ ห้ใช้กับการดําเนินการจัดทํางบประมาณประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 เป็นต้นไป (มาตรา 37)

2.2  การพจิ ารณาของคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

ในการประชุม ก.พ.ร. ครัง้ ที่ 13/2550  วนั ที่ 17 ธันวาคม 2550 มีมติเห็นชอบให้มีการ ปรับปรุงการจดั กล่มจงั หวุ ดและการกําหนดจงั หวั ดที่เป็นศนู ยั ์ปฏิบตัิการของกลุ่มจงั หวดั และการ จดั ตงสํานกั บรั้ ิหารยทุ ธศาสตร์กลุ่มจงั หวดเพื่อเป็นกลไกในการดําเนินงานของกลุ่ั มจงั หวดโดยมีั รายละเอียด ดงั นี้

                 (1) แนวทางการจดั กล่มจังหวัดุ        

      การปรับปรุงการจดั กลมจงั หวุ่        ดครัง้ นั ีค้ งใช้แนวทางเดิม  แตจ่ ะยดลกั ษณะเขตพึ ืน้ ที่ที่ ติดต่อกนั หรือเป็นการรวมกลุ่มจงั หวดที่อยู่ั      ในเขตพืน้ ที่ติดต่อกนั หรือต่อเนื่องกนั เป็นองค์ประกอบ พื้นฐานหรือข้อพิจารณาเบือ้ งต้นของการจดั กล่มจังหวดั ใชุ ้ประเด็นยุทธศาสตร์ หรือทิศทางการ พฒันาจงหวดัั      ที่สอดคล้องกัน หรือเกือ้ หนุนต่อกัน เป็นแนวการพิจารณาขนั้ ที่สอง และประการ สดุ ท้ายพิจารณาจากความเกี่ยวเนื่องทางเศรษฐกิจ การผลิต การค้า และการลงทนุ เพื่อมลู คาเพ่ ่มิ และการได้เปรียบในการแข่งขันร่วมกัน รวมทัง้ เป็นการแก้ไขปัญหาเร่งด่วนที่จําเป็นต้องอาศยั ความร่วมมือร่วมกนั ระหวางจงั หว่            ดั สาเหตทุี่ให้ความสําคญั กบการเป็นเขตพืน้ ทั       ่ตดิ ตี  อกนั น่ นั้  มาจากสมมตุฐานที่วา่ จิ        งหวดั ทั ี่ อยู่พืน้ ท่ติดกนัี         จะมีลกั ษณะทางภมิประเทศู      ประเพณี วฒันธรรม ค่านิยม ใกล้เคียงกนั มีการแบ่ง ตามลกั ษณะของพืน้ ที่เศรษฐกิจและสงั คมที่มีความใกล้เคียงกนั มีพืน้ ที่ทางภมูิศาสตร์ติดตอ่ กนั มี จุดอ่อน จุดแข็ง ในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ตลอดจนทรัพยากรธรรมชาติที่ คล้ายคลึงกัน จะทําให้ง่ายกบั การกําหนดยุทธศาสตร์การพฒันาให้บรรลวุตถปุ ระสงคั       ์ร่วมกนั ได้ นอกจากนนั้ แล้วการที่อยู่ในภมูิภาคเดียวกนั จะมีปัญหาและความต้องการคล้าย ๆ กนั สะดวกใน การประสานงานและบรู ณาการการพฒนาในกลุ่ั มได้อยา่ งมีประสทิ ธิภาพ

                (2)  แนวทางการกาํ หนดจังหวัดท่ีเป็นศนย์ปฏิบัตกิ ารกลู ่มจังหวัดุ 

 • การกําหนดให้มีจังหวดั ที่เป็นศูนย์ปฏิบตัิการกลุ่มจังหวดั จะทําให้มีโครงสร้าง องค์กรที่รับผิดชอบการดําเนินงานตามยทุ ธศาสตร์ของกลุ่มจงั หวดอย่างชดั เจนั และเป็นผู้ใช้กลไก การบณูราการการจดทํายทุ ธศาสตรั          ์การพฒันากล่มพืน้ ทุ    ี่ของกลุ่มจงั หวดในภาพให้สอดคล้องกบัั ยุทธศาสตร์ของชาติโดยจังหวัดที่เป็นศูนย์ปฏิบัติการกลุ่มจังหวัดจะเป็ นแกนกลางในการ ประสานงานและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของกลุ่มจังหวัด โดยเป็นที่ตัง้ ของสํานักงานบริหาร ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด และเป็นหน่วยงานในการรองรับการเบิกจ่ายงบประมาณหรือการทํา แผนพฒั นากลมจงั หวุ่      ดั
 • แนวทางในการกําหนดจงั หวดที่เป็ั นศนู ย์ปฏิบตัิการกลุ่มจงั หวดต้องเป็นจงั หวั ดที่ั มีลกั ษณะสอดคล้องกบั ลกษณะข้อใดข้อหนงึ่ หรั          ือมากกวา่ ดงั นี้
  • เป็นจงั หวดที่มีการคมนาคมั ติดต่อสื่อสารและเชื่อมโยงระหว่างจงั หวดในั

กลุ่มได้สะดวก

 • เป็นศนู ย์กลางทางเศรษฐกิจ และสามารถขบั เคลื่อนยทุ ธศาสตร์ของกลุ่ม

จงั หวดได้อยา่ งมั ีประสทิ ธิภาพ

 • เป็นศนู ย์กลางทางสงั คมและวฒนธรรมั หรือเป็นศนู ย์กลางทางการศกึ ษาที่

สามารถสนบั สนนความรูุ้ ทางวิชาการให้กบั จงหวดั ภายในกลั มจงั หวุ่   ดได้ั     

 • เป็นศนู ย์กลางของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และธุรกิจตา่ งๆ
 • เป็ นจังหวัดที่มีศักยภาพและความพร้อมที่จะให้การสนับสนุนการ

ดําเนินการในเรื่องแผนงาน งบประมาณ และทรัพยากรทางการบริหารให้กบั จงหวดั อั ื่นในกลุ่มได้

 • รูปแบบในการจดั กล่มจงั หวุ ดั   จากแนวทางการปรับปรุงกลุ่มจงั หวดและการั

กําหนดจงั หวดที่เป็นศนู ยั ์ปฏิบตัิการกลุ่มจงั หวดั ประกอบกบั การสอบทานข้อคิดเห็นจากผู้มีส่วน เกี่ยวข้องแล้ว  จงึ เห็นควรปรับปรุงการจดั กลมจงั หวุ่ ดั เป็น 18 กลุ่มจงั หวดั พร้อมทงั้ กําหนดจงั หวดั ที่เป็นศนู ย์ปฏิบตัการของกลุ่ิ มจงั หวดั เพื่อเสนอ ครม.ให้ความเห็นชอบ

 

 

 

 

 

 

2.3  มตคิ ณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 15 มกราคม 2551 เหน็ ชอบการปรับปรุงกลุ่มจังหวัด และ           การกาํ หนดจังหวัดท่ีเป็นศนู ย์ปฏิบัตกิ ารกล่มจังหวัดตามท่ีุ สาํ นักงาน ก.พ.ร.เสนอ ดงั นี้

 

 

กลุ่มจงั หวัด

จังหวัดในกลุ่ม

จังหวัดท่ีเป็น  

ศนย์ปฏิบัตกิ ารู        กลุ่มจงั หวัด

1

ภาคกลางตอนบน 1

นนทบรุี  ปทมุ ธานี   พระนครศรีอยธุ ยา  สระบรุี  

พระนครศรีอยธุ ยา

2

ภาคกลางตอนบน 2

ชยั นาท  ลพบรุี  สงิ ห์บรุี  อา่ งทอง

ลพบรุี  

3

ภาคกลางตอนกลาง

ฉะเชิงเทรา ปราจีนบรุี  สระแก้ว นครนายก สมทุ รปราการ

ฉะเชิงเทรา  

4

ภาคกลางตอนลา่ ง 1

กาญจนบรุี  นครปฐม   ราชบรุีสพุ รรณบรีุ

นครปฐม   

5

ภาคกลางตอนลา่ ง 2

ประจวบคีรีขนั ธ์  เพชรบรุี สมทุ รสาคร  สมทุ รสงคราม

เพชรบรุี

6

ภาคใต้ฝั่งอา่ วไทย

ชมุ พร  สรุ าษฎร์ธานี  นครศรีธรรมราช   พทั ลงุ

สรุ าษฎร์ธานี  

7

ภาคใต้ฝั่งอนั ดามนั

ระนอง พงั งา ภเู ก็ต กระบี่  ตรัง  

ภเู ก็ต

8

ภาคใต้ชายแดน

สงขลา สตลู ปัตตานี  ยะลา  นราธิวาส

สงขลา

9

ภาคตะวนั ออก

จนั ทบรีุ  ชลบรุี  ระยอง  ตราด

ชลบรุี  

10

ภาคตะวนั ออกเฉียงเหนือ ตอนบน 1

หนองคาย  เลย   อดุ รธานี  หนองบวั ลาภูํ

อดุ รธานี

11

ภาคตะวนั ออกเฉียงเหนือ ตอนบน 2

นครพนม  มกุ ดาหาร  สกลนคร

สกลนคร

12

ภาคตะวนั ออกเฉียงเหนือ ตอนกลาง

ร้อยเอ็ด  ขอนแก่น  มหาสารคาม  กาฬสนิ ธ์ุ

ขอนแก่น

13

ภาคตะวนั ออกเฉียงเหนือ ตอนลา่ ง 1

อํานาจเจริญ  ศรีสะเกษ   ยโสธร  อบุ ลราชธานี

อบุ ลราชธานี

14

ภาคตะวนั ออกเฉียงเหนือ ตอนลา่ ง 2

สรุินทร์  นครราชสีมา บรุีรัมย์  ชยั ภมิู  

นครราชสีมา

15

ภาคเหนือตอนบน 1

เชียงใหม่  แมฮ่่องสอน  ลําปาง  ลําพนู

เชียงใหม่

16

ภาคเหนือตอนบน 2

น่าน  พะเยา  เชียงราย  แพร่  

เชียงราย

17

ภาคเหนือตอนลา่ ง 1

ตาก  พิษณโุ ลก  สโุ ขทยั  เพชรบรู ณ์  อตุ รดตถ์ิ                                                        

พิษณโุ ลก

18

ภาคเหนือตอนลา่ ง 2

กําแพงเพชร  พิจิตร  นครสวรรค์  อทุยธานีั

นครสวรรค์

ความเป็นมา

ของการจัดตัง้ สานักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่ํ มจังหวัด:OSM

 

1. ความเป็นมาของการจัดตงั้ สานักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่ํ มจังหวัด : OSM

 • แนวคดิ ของ Kaplan และ Norton

             Robert  S. Kaplan และ David P. Norton ได้เสนอแนวความคิดในวารสาร Harvard Business Review เรื่อง The Office of Strategy Management เพื่ออธิบายถึงสาเหตขุ องความ ล้มเหลวในการนํายทุ ธศาสตร์ไปสู่การปฏิบตัิ โดยในองค์การสว่ นใหญ่ประมาณร้อยละ 60-90 มกั ประสบปัญหาความล้มเหลวในการบริหารยทุ ธศาสตร์ ซึ่งเป็นผลมาจากการที่องค์การดงั กล่าวมี รูปแบบการบริหารงานแบบแยกส่วน (fragmentation) มีขนั้ ตอนการทํางานที่ต่างคนต่างทําและ ต่างคนต่างรายงานตรงต่อผู้บงั คบบญัั ชาตามสายบงคบั บั ญชาของตนเองั ทําให้เกิดปัญหาของ การแปลงยทุ ธศาสตร์ไปสู่การปฏิบตัภายในองค์การและขาดความเชื่อมโยงซงึ่ กิ นและกนั อยั ่างเป็น ระบบ Robert S. Kaplan และ David P. Norton จึงได้ศกึ ษาวิจยั และเขียนหนงั สือเรื่อง The Strategy-Focused Organization ขนึ้ เพื่ออธิบายถึงความสําคญั ของการยดยทุ ธศาสตรึ ์เป็นหลกั โดยใช้ยทุ ธศาสตร์เป็นศนู ย์กลางของระบบการบริหารจดั การและกระบวนการปฏิบตัิงาน รวมถึง อธิบายวิธีการหรือแนวทางในการพัฒนาไปสู่องค์การที่มุ่งเน้นยุทธศาสตร์ ซึ่งได้เสนอให้มีการ จดั ตงหน่วยงานใหม่ในระดบั องคั้ ์การที่เรียกว่า “สํานกั บริหารยทุ ธศาสตร์ The Office of Strategy Management หรือ OSM” เพื่อทําหน้าที่ดแู ลรับผิดชอบในเรื่องการบริหารยทุ ธศาสตร์เป็นการ เฉพาะ มีลกั ษณะเป็นหน่วยงานขนาดเล็ก คล่องตวั ทําหน้าที่เป็นเจ้าภาพในการเชื่อมโยงและ ขบั เคลื่อนยทุ ธศาสตร์ในระดบตา่ งั ๆ ขององค์การไปสู่การปฏิบตัอย่างมีประสิทธิผลิ ตลอดจนการ สง่ เสริมให้มีการสื่อสารแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์เกี่ยวกบั การนํายทุ ธศาสตร์ไปปฏิบตัิ และ การประสานงานร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อนํายุทธศาสตร์ขององค์การไปสู่การ ปฏิบัติร่วมกันอย่างเป็นระบบ ซึ่งแนวคิดและทฤษฎีดังกล่าวได้ถูกหน่วยงานภาครัฐนําไปใช้ ประโยชน์ในเวลาตอ่ มา

 • จากแนวคิดของ Kaplan และ Norton      ดงั กล่าว สํานักงาน ก.พ.ร. และ

กระทรวงมหาดไทย จึงได้ร่วมหารือและเห็นร่วมกนั ที่จะให้มีสํานกั บริหารยทุ ธศาสตร์กลุ่มจงหวดัั (OSM) เพื่อทําหน้าที่เป็นหน่วยงานระดบั ปฏิบตัิเป็นเจ้าภาพในการประสานยทุ ธศาสตร์แผนงาน/ โครงการในระดบั กล่มจังหวดัุ รวมทัง้ การขบเคลื่อนั   ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวดั ประสานงานกับ หน่วยงานอํานวยการระดบั ชาติได้แก่ สํานักนายกรัฐมนตรี สํานักงาน ก.พ.ร. สํานักงาน ก.พ. สํานกั งบประมาณและ สศช.

 1. วัตถุประสงค์ การจดั ตงสํานกั บรั้       ิหารยทุ ธศาสตร์กลุ่มจงั หวดในจงั หวั  ดที่เป็นศนู ยั        ์ปฏิบตัการกลุ่ิ          มจงั หวดั

เพื่อเป็นเจ้าภาพในการประสานงานเพื่อเชื่อมโยงและขบั เคลื่อนยุทธศาสตร์กลุ่มจงั หวดไปสู่ั การ ปฏิบัติให้บงั เกิดผลโดยทําหน้าที่เป็นสํานักงานเลขานุการของ คณะกรรมการแผนพัฒนาและ งบประมาณในระดบั กลมจงั หวุ่ ดั

 1. บทบาทของสาํ นักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด สํานกั บริหารยทุ ธศาสตร์กลุ่มจงั หวดั จะมีบทบาทหลกั ในการประสานและบรณาการู  ไม่

มีอํานาจในการบริหารสงั่ การตามกฎหมายวาด้วยระเบียบบริหารราชการแผน่ ด่           นิ หรือกฎหมายอื่น  โดยจะมีบทบาท ดงั นี้

 • เป็นเจ้าภาพในการประสานเพื่อเชื่อมโยงและขบั เคล่ือนยทุ ธศาสตร์และแผนพฒั นาของ กลุ่มจงั หวดั รวมทงั้ การถ่ายทอดเป้ าหมายระดบั กลมจงั หวุ่ ดไปสู่ั           เป้ าหมายระดบั จงหวดัั      
 • การบรู ณาการแผนงาน โครงการ และงบประมาณของกลุ่มจงั หวดั
 • การบริหารการวดั ผลการดําเนินงาน
 • ส่งเสริมการสื่อสาร การแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ เกี่ยวกบั การนํายทุ ธศาสตร์ ไปสู่การปฏิบตั ิ
 • พฒั นากระบวนการมีสว่ นร่วมของประชาชนภายในกลุ่มจงั หวดั

 

4. หน้าท่ีของสาํ นักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด

 • งานเลขานุการของคณะกรรมการแผนพัฒนาและงบประมาณในระดบั กล่มจังหวัดุ

(ก.พ.ก.)

 • ศกึ ษา วิเคราะห์ จดั ทําแผนพฒั นากลมจงั หวุ่ ดั ประสานเชื่อมโยงกลยทุ ธ์ในระดบั ตางๆ่ การบรู ณาการแผนงานและงบประมาณ และการเป็นศนู ย์กลางข้อมลู ยทธศาสตร์กลุุ่ มจงั หวดั
 • ติดตามประเมินผลการดําเนินการตามยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดและรายงานต่อ คณะกรรมการแผนพฒั นาและงบประมาณในระดบกลุ่ั มจงั หวดั
 • ประสานงานระหวา่ งจงหวดั ภายในกลั มจุ่ งหวดัั รวมทงั้ กระทรวง ทบวง กรม ที่เกี่ยวข้อง ในเรื่องการบูรณาการแผนพฒันากล่มจงั หวุ ดั กบั แผนพฒนาจงั หวั ดั แผนปฏิบตัิการของจงั หวดั การสนบั สนนและผลกั ดุ นการแปลงยทุ ธศาสตรั ์ไปสู่การปฏิบตัิ และการติดตามผลการดําเนินงาน ตามแผนยทุ ธศาสตร์กลุ่มจงั หวดั

 

 

 

 • จัดให้มีการประชุมหารือเพื่อการจัดทําแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด รวมทัง้ การขอรับ ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะที่เก่ียวข้องกับประเด็นสําคญัๆ ที่มีผลกระทบต่อประชาชนและพืน้ ที่ รวมทัง้ ส่งเสริมให้มีการประชุมรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ แผนพฒั นากลมจงั หวุ่ ดั
 • จดั ทําเผยแพร่ และประชาสมั พนธ์ข้อมลูั   ความรู้และขา่ วสารของกลมจงั หวุ่  ดั
 • ปฏิบตังานอื่นิ ๆ ตามที่ ก.พ.ก. มอบหมาย

5.  การจัดองค์กร

 • คําสงั่ สํานกั งานปลดกระทรวงมหาดไทยั ที่ 110/2551 ลงวนั ท่ี ๒๗ กุมภาพนั ธ์ พ.ศ. 2551 ให้จดั ตงสํานกั บรั้          ิหารยทุ ธศาสตร์กลุ่มจงั หวดขนึ้ั          
 • เป็ นหน่วยงานในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ที่รายงานตรงต่อ ปลดั กระทรวงมหาดไทย และอยู่ในบงั คบบญั ชาของผั            ้ประสานกลุู่ มจงั หวดั  

 

 1. การแบ่งงานภายในสาํ นักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด เพื่อให้สอดคล้องกับบทบาทหน้าที่ของสํานักบริหารยุทธศาสตร์ ได้แบ่งงานภายใน ออกเป็น ฝ่ายบริหารทวั่ ไป  กลุ่มพฒั นายทธศาสตร์ุ และกลุ่มตดิ ตามและประเมินผล  ดงั นี้
 • ฝ่ายบริหารท่ัวไป รับผิดชอบงานบริหารภายในสํานักบริหารยุทธศาสตร์กล่มุ จังหวดั ที่เกี่ยวกับงานสารบรรณ  งานบุคคล งานการเงินและพัสดุ งานด้านเลขานุการและการ ประชมุ และการเผยแพร่ข้อมลู ประชาสมั พนธ์ั แลกเปลี่ยนความรู้ภายในกลุ่มจงั หวดั
 • กลุ่มพัฒนายุทธศาสตร์ รับผิดชอบเกี่ยวกบั การศึกษาวิเคราะห์และเสนอแนะใน การจัดทําและพัฒนากลุ่มจังหวัด การจัดทํางบประมาณ แผนงาน โครงการของกลุ่มจังหวัด ประสานและบรู ณาการแผนงาน โครงการ งบประมาณ ของกลุ่มจงั หวดั การพฒั นาฐานข้อมลู ของ กลุ่มจังหวัดและการจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนต่อ แผนพฒั นากลมจงั หวุ่ ดั
 • กลุ่มติดตามและประเมินผล รับผิดชอบเกี่ยวกับการติดตามและประเมินผลการ ดําเนินงานตามแผนพฒันากลมจงั หวุ่ ดั การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามสญั ญา และการให้ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาอปุ สรรคในการดําเนินการตามแผนพฒั นากลมจงหวดัุ่     

 

 

 

 

 

7.  กรอบอัตรากาํ ลัง

 • อัตรากําลงั ที่ปฏิบตัิงานในสํานักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด ในระยะเริ่มต้นมี จํานวนไมเ่ กิน 7 อตั รา (ข้าราชการ จํานวน 4 อตั รา และพนกั งานราชการ 3 อตั รา)
 • คําสงั่ สํานกั งานปลดกระทรวงมหาดไทยที่ั 260/2551 ลงวนั ที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2551 มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ระดบั 6-7 ไปปฏิบตัิหน้าที่ ณ สํานกั บริหารยทุ ธศาสตร์กลุ่มจงั หวดั นําร่อง 10 กลุ่มจังหวัด และมอบหมายให้หัวหน้าสํานักงานจังหวัด ซึ่งเป็นที่ตัง้ สํานักบริหาร ยทุ ธศาสตร์กลุ่มจังหวดั ทงั้ 10 แห่ง ปฏิบตัิหน้าที่หวั หน้าสํานกั บริหารยทุ ธศาสตร์กลุ่มจงั หวดอีกั หน้าที่หนงึ่
 • สําหรับกลุ่มจังหวัดอีก 8 กลุ่มจังหวัด ให้จัดเจ้าหน้าที่สํานักงานจังหวัดหรือจาก

หน่วยงานอื่น หรือจ้างลูก จ้างวิฒุปริญญาโท 2 อตัรา ปริญญาตรี 1 อัตรา ปฏิบัติงานไปก่อน

สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2

ศาลากลางจังหวัดเชียงราย (ชั้น 2)

ถ.แม่ฟ้าหลวง ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย 57000

โทรศัพท์ +66(053)177351 โทรสาร +66(053)177351

E-mail : osmlanna@hotmail.com