Get Adobe Flash player

บทบาทของสำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด

           1) เป็นเจ้าภาพในการประสานเพื่อเชื่อมโยงและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาของกลุ่มจังหวัดรวมทั้งการถ่ายทอดเป้าหมายระดับกลุ่มจังหวัดไปสู่เป้าหมายระดับจังหวัด

          2) การบูรณาการแผนงาน โครงการ และงบประมาณของกลุ่มจังหวัด  

          3) การบริหารการวัดผลการดำเนินงาน     

          4) ส่งเสริมการสื่อสาร การแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ เกี่ยวกับการนำยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ    

          5) พัฒนากระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนภายในกลุ่มจังหวัด     

 

หน้าที่ของสำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด

          1) งานเลขานุการของคณะกรรมการแผนพัฒนาและงบประมาณในระดับกลุ่มจังหวัด(ก.พ.ก.)

          2) ศึกษา วิเคราะห์ จัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ประสานเชื่อมโยงกลยุทธ์ในระดับต่างๆการบูรณาการแผนงานและงบประมาณ และการเป็นศูนย์กลางข้อมูลยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด       

          3) ติดตามประเมินผลการดำเนินการตามยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดและรายงานต่อคณะกรรมการแผนพัฒนาและงบประมาณในระดับกลุ่มจังหวัด      

          4) ประสานงานระหว่างจังหวัดภายในกลุ่มจังหวัด รวมทัง้ กระทรวง ทบวง กรม ที่เกี่ยวข้องในเรื่องการบูรณาการแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด กับแผนพัฒนาจังหวัด แผนปฏิบัติการของจังหวัดการสนับสนุนและผลักดันการแปลงยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ และการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด        5) จัดให้มีการประชุมหารือเพื่อการจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด รวมทั้งการขอรับความคิดเห็น ข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องกับประเด็นสำคัญๆ ที่มีผลกระทบต่อประชาชนและพื้นที่รวมทั้งส่งเสริมให้มีการประชุมรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด       

          6) จัดทำเผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ข้อมูล ความรู้และข่าวสารของกลุ่มจังหวัด

          7) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ ก.พ.ก. มอบหมาย

สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2

ศาลากลางจังหวัดเชียงราย (ชั้น 2)

ถ.แม่ฟ้าหลวง ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย 57000

โทรศัพท์ +66(053)177351 โทรสาร +66(053)177351

E-mail : osmlanna@hotmail.com